โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ชุด 99 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 โดย "ติวสอบดอทคอม" เขียน สร้าง บรรยาย โดย ผอ.นิกร เพ็งลี www.tuewsob.com

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศ 22 กค 2557 มี 48 มาตรา หัวหน้า คสช.รับสนองพระบรมราชโองการ
ประกาศ 23 กค 2557 มี 48 มาตรา หัวหน้า ประธาน สนช.รับสนองพระบรมราชโองการ
ประกาศ 22 กค 2557 มีไม่เกิน 48 มาตรา หัวหน้า คสช.รับสนองพระบรมราชโองการ
ประกาศ 23 กค 2557 มี 48 มาตรา หัวหน้า สนช..รับสนองพระบรมราชโองการ


2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗
ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันเดียวกันจะแบ่งแยกมิได้
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และศาล


3. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ตามรัฐธรรมนูญมีกี่คน
200 คน
ไม่เกิน 200 คน
220 คน
ไม่เกิน 220 คน


4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ
สภาปฏิรูปมีจำนวน ไม่เกิน 250 คน อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
สนช.อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
สนช.หรือ สปช. หรือ ครม. ดำรงตำแหน่งได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
สปช.ทำหน้าที่ สส. , สว. และ รัฐสภา


5. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์ทรงตรา พรบ.โดยคำแนะนำและยินยอมของ สนช.
สนช.มาจากบุคคล 5 กลุ่ม
สนช. หรือ สปช. ต้องไม่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลาน้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันแต่งตั้ง
สนช.ทำผิด สมาชิกมีมติให้พ้นด้วยมติ ไม่น้อยกว่า 35 คนขึ้นไปได้


6. กฎหมายที่พระมหากษัตริย์มิทรงลงพระปรามาภิไทย ภายในกี่วันสามารถประกาศใช้บังคับได้
20
30
60
90


7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ 2557
รัฐมนตรีมีจำนวน ไม่เกิน 35 คนมาจากนายกรัฐมนตรีเสนอ
พระมหากษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามที่ คสช.เสนอ และคณะรัฐมนตรีมีจำนวน 36 คน
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีจำนวน 36 คน มาจาก สนช.มากที่สุด
กรรมาธิการยร่างรัฐธรรมนูญต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี


8. การกระทำข้อองค์คณะใดไม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557
คสช.
สนช.
สปช.
สส. และ สว.


9. หน่วยงานหรือภาคส่วนใดไม่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ภาควิชาชีพ
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสาธารณสุข
ภาควิชามนุษยศาสตร์


10. เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ให้กำหนดเป็นกฎหมายใดที่มีผลตามรัฐธรรมนูญอย่างสมบูรณ์
พรบ.
พรก.
พรฎ.
กฎกระทรวง


11. หน่วยงานใดเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
สนช.
สปช.
ศาลรัฐธรรมนูญ
คสช.


12. หน่วยงานใดทำหน้าที่เกี่วข้องกับการพัฒนาการศึกษามากที่สุดตามรัฐธรรมนูญ 2557
คสช.
สปช.
สนช.
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ


ติวสอบ ยผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภาค 30 จุด เร็ว ๆ นี้
จุด 12 จ.ร้อยเอ็ด 23-24 ส.ค. 57 โรงแรมสาเกตุนคร (เปิดติว)
จุด 13 จ.มหาสารคาม 30-31 ส.ค. 57 โรงแรมวสุ (เปิดติว)
จุด 14 จ.ศรีสะเกษ   6 - 7 ก.ย. 57 โรงแรมบุญศิริฯ (เปิดติว)
จุด 16 จ.นครปฐม  13-14  ก.ย. 57 โรงแรมเวล (เปิดติว)  คลิ๊ก..สมัครติวสอบ
ผู้บริหาร 4 ภาค 30 จุด

ฟรี...สรุปย่อ (เล่ม) ตามเกณฑ์ สพร.55
DVD เสียงบรรยาย + แผ่นพับช่วยจำ
6 STEP (ปรับปรุงใหม่) + คลังข้อสอบ + DVDเนื้อหาตัวเต็มทุกเรื่อง
สำรองที่นั่ง ที่ 0872494141 (12call) , 0973359434 (DTAC)
tuewsobkruthai@gmail.com  คลิ๊ก..สมัครติวสอบ
ผู้บริหาร 4 ภาค 30 จุด

  คลิ๊ก..สมัครติวสอบ
ผู้บริหาร 4 ภาค 30 จุด

  คลิ๊ก..สมัครติวสอบ
ผู้บริหาร 4 ภาค 30 จุด