กฎหมาย ชุด 55 พรบ.เงินเดือนเก่าและใหม่ พ.ศ.2547 - 2554
กฎหมาย ชุด 54 หลักเกณฑ์การย้าย รร. ไปสังกั สพม. และผู้ทำประโยชน์ ศธ 54
กฎหมาย ชุด 53 หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กฎหมาย ชุด 52 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 2553
กฎหมาย ชุด 51 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร สพฐ. ปี 53
กฎหมาย ชุด 50 เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2553
V. 2
V. 2
V. 2
V. 2
กฎหมาย ชุด 48 ประกาศ สพฐ. การแบ่งส่วนราชการ ใน สพป. สพม. อำนาจหน้าที่ 53
กฎหมาย ชุด 47 ประกาศ สพฐ.เลขประจำส่วนราชการ กฎ ก.ค.ศ.ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 53
กฎหมาย ชุด 46 มองมุมกว้างกฎหมาย หน้าที่ผู้บริหาร
กฎหมาย ชุด 1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (45)
กฎหมาย ชุด 2 พรบ.สภาครูและบุคลากรฯ 2546
กฎหมาย ชุด 3 พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546
กฎหมาย ชุด 4 พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 47 ฉ.2 51
กฎหมาย ชุด 5 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
กฎหมาย ชุด 6 พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546
กฎหมาย ชุด 7 พรฎ.ระเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
กฎหมาย ชุด 8 พรบ.ลูกเสือ 2551
กฎหมาย ชุด 9 พรบ.วิธีปฏิปฏิบัติราชการทางการปกครอง 2539
กฎหมาย ชุด 10 พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง 2552
กฎหมาย ชุด 11 พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
กฎหมาย ชุด 12 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551
กฎหมาย ชุด 13 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2550
กฎหมาย ชุด 14 พรบ.ส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2550
กฎหมาย ชุด 15 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติราชการ 1
กฎหมาย ชุด 16 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติราชการ 2
กฎหมาย ชุด 17 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติราชการ 3
กฎหมาย ชุด 18 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติราชการ 4
กฎหมาย ชุด 19 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติราชการ 5
กฎหมาย ชุด 20 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติราชการ 6
กฎหมาย ชุด 21 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติราชการ 7
กฎหมาย ชุด 22 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติราชการ 8
ฎหมาย ชุด 23 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติราชการ 9
กฎหมาย ชุด 24 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติราชการ 10
กฎหมาย ชุด 25 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติราชการ 11
กฎหมาย ชุด 26 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
กฎหมาย ชุด 27 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ
กฎหมาย ชุด 28 หลักเกณฑ์ วิธีการย้ายครูและผู้บริหาร  
กฎหมาย ชุด 29 พรบ.เงินเดือน วิทยฐานะฯ 2547
กฎหมาย ชุด 30 พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550
กฎหมาย ชุดที่ 31 พรบ.ค่าเช่าบ้านข้ราชการ 2552
กฎหมาย ชุดที่ 32 พรบ.ความผิดคอมพิวเตอร์ 2550
กฎหมาย ชุด 33 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 51
กฎหมาย ชุดที่ 34 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี SP2
กฎหมาย ชุดที่ 35 ระเบียบพนักงานราชการ 47
กฎหมาย ชุดที่ 36 กฏกระทรวง การประกันคุณภาพ 53
กฎหมายชุดที่ 37 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 53
กฎหมาย ชุดที่ 38 ระเบียบการลา
กฎหมายชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบ 51
กฎหมายชุด 40  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 51
กฎหมายชุด 41 คู่มือดำเนินการทางวินัย สำหรับ สพท,รร.
กฎหมาย ชุดที่ 42 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุดที่ 43 พรบ.ระเบียบบริหารราชการ ศธ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุดที่ 44 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุด 45 ประกาศกระทรวง กำหนกแก้ไขเขตพื้นที่การศึกษาฯ
กฎหมาย ชุดรวม 100 ข้อรอบรู้ ชุด 142 ศิลปินแห่งชาติ เงินเดือนใหม่ ผู้แทน กคศ.ใหม่ กขป. ใหม่
รอบรู้ ชุด 141 สัดส่วน สส.ใหม่ , กองทุนครู , วันเกิด ศธ , ภาษาไทย น่าออกใหม่
รอบรู้ ชุด 140 กฏเหล็ก 9 ข้อ ชินวรณ์ 5 องค์กรหลัก อาเซี่ยนการศึกษา 58 รับนักเรียน วันครู 54
รอบรู้ ชุด 139 10 นโยบายปฏิรูปรอบสอง วันเด็ก 54 ป้องกันท้องวัยเรียน
รอบรู้ ชุด 138 ส.ค.ส.พระราชทาน 54 ยุทธศาสตร์พัฒนาคนพิการปีงบ 54
รอบรู้ ชุด 137 1 ปี 19 โครงการเด่น ศธ. ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 54
รอบรู้ ชุด 136 แผนปฏฺบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบ 2554
รอบรู้ ชุด 135 บทสรุปเกณฑ์รับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
รอบรู้ ชุด 134 ปีใหม่ 7 วันอันตราย พัฒนาครู นิเทศใหม่ ส่งท้ายปีเก่า น่ารู้ 54
รอบรู้ ชุด 133 วันเด็ก 54 การศึกษาเพื่อปวงชน ยุทธศาสตร์การคลังศึกษา เลือกตั้ง 53
รอบรู้ ชุด 132 สรุปประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย สมศ.
รอบรู้ ชุด 131 นโยบายรับนักเรียนแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2554
รอบรู้ ชุด 130 นโยบายรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ก.พ.อ. คลองลัดโพธิ์
รอบรู้ ชุด 129 ยุทธศาสตร์ 129 คุรุศึกษา ปฏิรูปรอบสอง นักเรียนตีกัน แก้รัฐธรรมนูญ 50
รอบรู้ ชุด 128 กวางโจวเกมส์ล้วน ๆ
รอบรู้ ชุด 127 กวางโจวเกมส์ โรงเรียนดี น้ำท่วม 2553
รอบรู้ ชุด 126 ROAD MAP ผู้เรียน แผน สพฐ.54ใหม่ แบบเบิกใหม่ นาออก
รอบรู้ ชุด 125 แผนปฏิบัติการ สพฐ.ปีงบ 54 จุดเน้นผู้เรียน
รอบรู้ ชุด 124 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษารอบสอง กนป. ผอ.สพม. นานาน่าออก
รอบรู้ ชุด 123 สัดส่วนเด่น 1 3 5 6 7 ระบบพัฒนาครู ผู้บริหาร ศน.
รอบรู้ ชุด 122 หลัก 3N 333 777 ppp 6 เดือน 6 คุณภาพ ประเมิน สมศ.รอบ 3
รอบรู้ ชุด 121 ปีการศึกษาเฉลี่ย 52 ละเมิดเพศ 53 ภาระงานขั้นต่ำสอนใหม่
รอบรู้ ชุด 120 โรงเรียนดีประจำตำบล 53 - 54
รอบรู้ ชุด 119 จุดเน้น แกนกลาง 51 คณูธุรการ SP2 เงินเดือนใหม่ เบี้ยเลี้ยง 53
รอบรู้ ชุด 118 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 53
รอบรู้ ชุด 117 ระบบควบคุมภายใน
รอบรู้ ชุด 116 สรุปผลงาน รมว.ชินวรณ์ ครึ่งปี ซีไรต์ 53
รอบรู้ ชุด 115 มองมุมกว้างความรอบรู้ 2
พลวัต  ชุดที่ 80
พลวัต ชุด 1 หลักการและทฤษฏีการบริหาร
พลวัต ชุด 2 รัฐธรรมนูญ 2550
พลวัต ชุด 3 3D 4ใหม่ 5 ฟรี SP2
พลวัต ชุด 4 หลักสูตรแกนกลาง 2551
พลวัต ชุด 5 แผนปฏฺบัติการ สพฐ.2553
พลวัต ชุด 6 PMQA
พลวัต ชุด 7 นโยบายรัฐบาลอภิสิทธิ์
พลวัต ชุด 8 การบริหารงบประมาณ
พลวัต ชุด 9 การบริหารงานทั่วไป
พลวัต ชุด 10 การบริหารงานบุคคล
พลวัต ชุด 11 วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
พลวัต ชุด 12 มาตรฐานและการประกันคุณภาพฯ
พลวัต ชุด 13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาต่ำเกณฑ์
พลวัต ชุด 14 การจัดซื้อจัดจ้างคอมฯ ตาม SP2
พลวัต ชุด 15 5 ธันวามหาราช 2552
พลวัต ชุด 16 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สพฐ.
พลวัต ชุด 17 ห้องเรียนคุณภาพ
พลวัต ชุด 18 ห้องสมุด สพฐ. รธน. ซีเกมส์
พลวัต ชุด 19 โรงเรียนดี 3 ระดับ
พลวัต ชุด 20 เลือกตั้ง กคศ.และ อกคศ. 52
พลวัต ชุด 21 กระทรวงศึกษาธิการ
พลวัต ชุด 22 คณะ คน วาระดำรงตำแหน่งน่าออก
พลวัต ชุด 23 บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
พลวัต ชุด 24 การใช้หลักสุตรแกนกลาง 52
พลวัต ชุด 25 วันหยุด 53 รัฐให้ฟรี นานาน่าออก
พลวัต ชุด 26 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551
พลวัต ชุด 27 สรุปผลการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 25
พลวัต ชุด 28 การรับนักเรียนนักศึกษา 2553
พลวัต ชุด 29 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พลวัต ชุด 30 ผลการดำเนินงาน 1 ปี รัฐบาลอภิสิทธิ์
พลวัต ชุด 31 วันเด็ก เว็บไซต์สำคัญ ปีใหม่ 53
พลวัต ชุด 32 การปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 53
พลวัต ชุด 33 หลักธรรมสำหรับข้าราชการและผู้บริหาร
พลวัต ชุด 34 กพร.และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
พลวัต ชุด 35 BSC , KM , Bluprint for chang , OD
พลวัต ชุด 36 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.10
พลวัต ชุด 37 นโยบายรัฐบาล ศธ ปี 53
พลวัต ชุด 38 พรปีใหม่และ ปพ.
พลวัต ชุด 39 การวางแผนยุทธศาสตร์ในสถานศึกษา
พลวัต ชุด 40 รอบรู้กีฬา
พลวัต ชุด 41 การรับนักเรียนปี 53 ใหม่ แผนการศึกษาชาติ
พลวัต ชุด 42 รอบรู้การเมืองไทย
พลวัต ชุด 43 School Mapping โรงเรียนแบบใหม่ รมต.คนใหม่
พลวัต ชุด 44 บทสรุปรับเด็ก 53 รายหัวพิการ ศิลปินแห่งชาติ
พลวัต ชุด 45 กฏเหล็ก 9 ข้อ เรียนฟรี 15 ปี นานาน่าออก
พลวัต ชุด 46 การบริหารการเปลี่ยนแปลง Tracking System
พลวัต ชุด 47 วันครู
พลวัต ชุด 48  ONET , NT, LAS ,GAT, PAT
พลวัต ชุด 49  เฮติ สุริยุปราคา เขา แรลลี่ นานาน่าออก
พลวัต ชุด 50 ก.ค.ศ.
พลวัต ชุด 51 อภิสิทธิ์ 4 ข้าวพันธุ์ใหม่
พลวัต ชุด 52  สมุดบันทึก สพฐ.
พลวัต ชุด 53 สำนักพัฒนาครูฯ อบรมรอง ผอ.
พลวัต ชุด 54 ประวัต รมต.ศธ. ครูภูมิปัญญา
พลวัต ชุด 55 TEACHER TV , 5 องค์กรหลัก
พลวัต ชุด 56 SP2 - จ้างครูให้โรงเรียน
พลวัต ชุด 57  POSDCORB & PDCA
พลวัต ชุด 58 นโยบาย 8 ข้อรมต.ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
พลวัต ชุด 59 วันสำคัญ นานาน่าออก 
พลวัต ชุด 60  สายด่วน นานาน่าออก
พลวัต ชุด 61 ทฤษฎี 2 ปัจจัย
พลวัต ชุด 62 ผลเลือกตั้งผู้แทนครู นานาน่าออก
พลวัต ชุด 63 สื่อการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง
พลวัต ชุด 65 วารสารวิชาการ
พลวัต ชุด 66  แนวคิดเรียน 4 กลุ่มสาระ
พลวัต ชุด 67 คำของบประมาณ ปี 2554
พลวัต ชุด 68 การประเมินสมรรถนะครู
พลวัต ชุด 69  ต้นแบบโรงเรียนชุมชน LD
พลวัต ชุด 70  E-ME ถนนไร้ฝุ่น ปรับ ครม.
พลวัต ชุด 71  อักษรย่อฉบับภาษาไทย
พลวัต ชุด 72  อักษรย่อฉบับภาษอังกฤษ
พลวัต ชุด 73 คู่มือการประเมินสมรรถนะครู
พลวัต ชุด 74 คู่มือหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
พลวัต ชุด 75 สมรรถนะผู้บริหาร เกณฑ์ สพฐ.
พลวัต ชุด 76 ICEBERG MODEL สมรรถนะครู
พลวัต ชุด 77 แนวการจัดซื้อหนังสือให้ห้องสมุด
พลวัต ชุด 78 เพิ่มเติมสมรรถนะครู ฟุตบอลโลก
พลวัต ชุด 79 แผนบริหารราชการแผ่นดิน
พลวัต ชุด 80 ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง SP2
พลวัต ชุด 81 บทสรุปคดี 7.6 หมื่นล้านทักษิณ
พลวัต ชุด 82  open sources กีฬา ดูแล เครือข่ายผู้ปกครอง
พลวัต ชุด 83 สพฐ.จัดสรรงบประมาณ ปี 2553
พลวัต ชุด 84 การศึกษาทศวรรษหน้าโดยชินวรณ์ น่าออก
พลวัต ชุด 85 สมัชาการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาฯ น่าออก
พลวัต ชุด 86 จ่าเพียร ขาเหล็ก นปช. ไมเคิล ฟูแลน
รอบรู้ ชุดที่ 87 ประชุมลุ่มน้ำโขง ผลo-net52 เลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.ใหม่
รอบรู้ ชุดที่ 88 วันจักรี ศอ.รส. 5 โจก ขุนแผน ครูผู้ช่วย
รอบรู้ ชุดที่ 89 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ 52 world expo 2010 ประเมินครู รร.ปอเนาะ
รอบรู้ ชุดที่ 90 นโยบายเติมเต็มฟรี 15 ปี ปรับปรุงหลักสูตร นปช. วันหยุด
รอบรู้ ชุดที่ 91 โรงเรียนปอเนาะดีต้นแบบ สงกรานต์ การจัดการความรู้ ก.พ.ร.
รอบรู้ ชุดที่ 92 นปช. สสส. เรียนฟรี 15 ปี NPL
รอบรู้ ชุดที่ 93 ภูเขาไฟยุโรประเบิด 7 วันอันตรายสงกรานต์ 53 สอบครูผู้ช่วย SP2
รอบรู้ ชุดที่ 94 เปิดเทอม 2553 เลือกตั้งใหม่ โรดแม็ป เรียนฟรี 15 ปี ประเมินสมรรถนะ วิทยฐานะ
รอบรู้ ชุดที่ 95 สรุปรวมเก็งสอบครูผู้ช่วย
รอบรู้ ชุดที่ 96 คู่มือประเมินวิทยฐานะใหม่ 53
รอบรู้ ชุดที่ 97 จุดเน้นหลักสูตรแกนกลาง 51 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
รอบรู้ ชุดที่ 98 ฟุตบอลโลก 2010 SP2 ศธ Exit Exam สมศ.ประเมินรอบสาม
รอบรู้ ชุดที่ 99 สมุดบันทึกความเป็นครูดี ปฏิรูปรอบสอง ทดสอบระดับชาติ
รอบรู้ ชุดที่ 100 สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนในฝัน ครูธุรการ
รอบรู้ ชุดที่ 101 แผนปรองดองแห่งชาติ ศธ สสค. โรงเรียนดีประจำตำบล การอ่าน ลูกเสือ
รอบรู้ ชุดที่ 102 ุ6 วัน 63 ล้านความคิด กำลังพล ปีช่วยเหลือ นร ระบบดูแล
รอบรู้ ชุดที่ 103 ยุทธศาสตร์อ่านออกเขียนได้ สรุปผล WORLD CUP 2010 น่าออก
รอบรู้ ชุดที่ 104  โครงการ(เออลี่ย์ รีไทน์)
รอบรู้ ชุดที่ 105  แผนปีงบ 53 ของ สพฐ.
รอบรู้ ชุดที่ 123  กลยุทธ์ สพฐ. ปีงบประมาณ 2554
ชุดรวม พลวัต 131 ข้อ
ข้อสอบงานวิชาการ
ข้อสอบงานงบประมาณ
ข้อสอบงานบริหารบุคคล
ข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
สมรรถนะ Competency