มีปัญหา เข้สอบไม่ได้ ใช้เว็บสำรอง กดที่นี่ครับ
ข้อสอบ ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร กรอบที่ 3 เจตคติและความเป็นผู้นำ ? make online tests