โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ติวสอบดอทคอม ภาค ก v.1 ชุด ความรู้พื้นฐาน competency

1. Core competency เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะประจำสายงาน


2. นักจิตวิทยาท่านใดเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะเป็นคนแรก
จอห์น ดิวอี้
เพีย์เจ
เดวิด แมคเกรเกอร์
ดักกลาส แมคเกรเกอร์


3. BEI หรือ Behavioral Event Interview มีจุดเน้นตามข้อใด
พฤติกรรม
สมรรถนะ
ความรู้สึก
การกระทำ


4. จาก Iceberg Model ส่วนใดพัฒนาได้ยากที่สุด
Knoeledge
Skill
Trais
Motives


5. ส่วนใดพัฒนาได้ง่ายที่สุด
แรงจูงใจ
บทบาท
ความรู้
ทักษะ


6. ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง
Data , Information , Knowledge , Wisdoms
Data , Information , Wisdoms , Knowledge
Information , Data , Knowledge , Wisdoms
Data , Information , Wisdoms , Knowledge


7. ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างของบุคคลกับสมรรถนะและผลงานได้ถูกต้องมากที่สุด
พฤติกรรม , คุณลักษณะ , สมรรถนะ , ผลงาน
คุณลักษณะ , พฤติกรรม , สมรรถนะ , ผลงาน
พฤติกรรม , คุณลักษณะ , ผลงาน , สมรรถนะ
คุณลักษณะ , สมรรถนะ , พฤติกรรม , ผลงาน


8. ทุกข้อเป็นองค์ประกกอบที่ทำให้บุคคลแสดงสมรรถนะ ยกเว้น ข้อใด
พฤติกรรม
ความรู้
ทุกษะ
คุณลักษณะ


9. สมรรถนะที่ ก.ค.ศ.กำหนดมีกี่สมรรถนะ อะไรบ้าง
หลัก , รอง
หลัก , ประจำสายงาน
หลัก , สนับสนุน
ประจำสายงาน , สนับสนุน , ทั่วไป


10. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
สมรรถนะหลักมี 4 สมรรถนะ 14 ตัวบ่งชี้
สมรรถนะประจำสายงานมี 4 สมรรถนะ 12 ตัวบ่งชี้
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มี 3 ตัวบ่งชี้
สมรรถนะการทำงานเป็นทีมเป็นสมรรถนะประจำสายงาน


11. ข้อใด ไม่ใช่ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง


12. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะของ ก.ค.ศ.
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การบริการที่ดี
ความร่วมแรงร่วมใจ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร


13. สมรรถนะในข้อใดที่มีทั้งใน ก.พ. และ ก.ค.ศ.
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
การร่วมแรงร่วมใจ
การพัฒนาศักยภาพคน
การบริการที่ดี


14. สมรรถนะของ ก.พ. และ ก.ค.ศ.แตกต่างกันอยู่กี่สมรรถนะ
10
17
27
31


15. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดมีผลการปฏิบัติงานหรือมีสมรรถนะสูงที่สุด
ครูเด่น ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนนักเรียนและมีโรงเรียนอื่นมาศึกษาดูงานทำตาม
ครูดี ได้รับการยอมรับจากเพื่อนครู จนได้เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการของโรงเรียน
ผอ.ดี บริหารโรงเรียนด้วยหลักธรรมาภิบาล ปรากฏผลงานเด่นชัด
ผอ.เด่น ร่วมกับชุมชนจัดทำผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารเอนกประสงค์สำเร็จ