โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก V 1 ชุด 2 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยติวสอบดอทคอม

1. ข้อใด หมายถึง สมรรถนะ " การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ "
Achievement Motivation
Service Mind
Self Development
Conceptual Thinking


2. ข้อใด หมายถึง การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
วามมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น หรือ แสดงบทบาทผู้นำ ผู้ตาม ได้อย่างเหมาะสม
ความสามารถในการทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ แล้วแยกประเด็นเป็นส่วนย่อยตามหลักหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนด


3. Result Based Management - RBM มีกี่ตัวบ่งชี้
2
3
4
5


4. ข้อใด ไม่ใช่ ตัวบ่งชี้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
คุณภาพ
ถูกต้อง
สร้างสรรค์
พัฒนางานใหม่


5. ข้าราชการครูท่านใดปฏฺบัติงานมีคุณภาพมากที่สุด
ครูแดง ทำการสอนเป็นประจำทำให้นักเรียนบางคนที่จบออกไปสามารถสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศได้
ครูสมร สอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนทำให้โรงเรียนข้างเคียงมาศึกษาดูงาน
ผอ.สมชาย จบปริญญาเอก นำหลักการวิจัยมาพัฒนางานบริหารโรงเรียน
ผอ.สมหญิง มีความละเอียดในการทำงานทำให้งานมีความถูกต้อง


6. ข้าราชการท่านใดมีความคิดริเริ่มในการทำงานมากที่สุด
ครูดำ มาโรงเรียนทำการสอนเป็นประจำ ไม่เคยลา
ครูขาว มีการคิดวิธีการสอนแบบใหม่ให้นักเรียนเป็นผู้คิด ทดลอง ทำเอง แก้ปัญหาเองจนเกิดทักษะขั้นสูง
ครูเขียว ทำการสอนแบบย้อนกลับ ในระดับช่วงชั้นที่ 1 - 4
ครูแสด สอนแบบบรรยาย ทุกช่วงชั้น และจัดทำคู่มือประกอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในจังหวัด


7. ข้าราชการครูท่านใดมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมากที่สุด
ครูสมชาย ปรับปรุงการสอนตามคำแนะนำของผู้อำนวยการ
ครูสมศักดิ์ สอนนักเรียนจนได้เหรียญทองระดับชาติ
ครูเชิด สอนศิลปะจนนักเรียนผลิตชิ้นงานส่งไปขายทั้งในและนอกประเทศ
ครูชาย ผ่านการประเมินเป็นครูแห่งชาติ


8. ข้อใดสำคัญที่สุดในการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต
ผลลัพธ์
กระบวนการ


9. ข้อใด หมายถึงปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ
PLAN
DO
CSF
KPI


10. ทุกข้อคือลักษณะองค์กรที่บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ยกเว้นข้อใด
มีการปฏฺบัติงานเน้นการทำงานระเบียบข้อบังคับ
ผู้บริหารทุกระดับมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน
มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ
เจ้าหน้าที่มีขวัญและกำลังใจที่ดี