โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบ วิชาการศึกษา ชุดที่ 2 จิตวิทยาการเรียนการสอน

1. จิตวิทยา มีรากศัพท์มาจากภาษาใด
กรีก
โรมัน
อียิปต์
สเปน


2. จิตวิทยาเกิดจากคำในข้อใด
Phycology
Phycologic
Phyche + Logos
Phycho + Logos


3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
จิตวิทยาเป็นเรื่องที่ว่าด้วยวิญญาณในสมัยก่อน
จิตวิทยาเกี่ยวข้องกับจิตใต
จิตวิทยาว่าด้วยเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน
จิตวิทยาในปัจจุบันเป็นเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์


4. พฤติกรรมในข้อใดที่ไม่เข้าพวก
การยืน
การรู้สึก
การนั่ง
การนอน


5. Convert Behavior คือข้อใด
การยืน
การยิ้ม
การตัดสินใจ
การเต้นของหัวใจ


6. ใครคือบิดาแห่งจิตวิทยาการทดลอง
จอห์น ดิวอี้
วิลเลียม วุ้นท์
ซิกมันด์ ฟอยด์
มาสโลว์


7. สัมผัสทั้ง 5เกี่ยวข้องกับจิตวิทยากลุ่มใดมากที่สุด
Structuralism
Funtionalism
Psychoanalysis
Behaviorsm


8. จิตมีหน้าที่ควบคุมกระบวนการทุกอย่าง เข้ากับจิตวิทยากลุ่มใด
Structuraism
Fuctionalism
Behaviorsm
Humanism


9. วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการเรียนรู้ เข้ากับแนวคิดจิตวิทยากลุ่มใดมากที่สุด
โครงสร้างทางจิต
หน้าที่ทางจิต
จิตวิเคราะห์
พฤติกรรมนิยม


10. Unconscious เกี่ยวข้องกับกลุ่มใด
หน้าที่ทางจิต
จิตวิเคราะห์
พฤติกรรมนิยม
มนุษยนิยม


11. Leaning by doing เกี่ยวข้องกับใครมากที่สุด
วิลเลี่ยม วุ้นท์
จอห์น ดิวอี้
ซิกมัน ฟรอยด์
พาพลอฟ


12. พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากแรงขับทางเพศ คือความเชื่อของนักจิตวิทยาท่านใด
จอห์น ดิวอี้
ซิกมันด์ ฟรอยด์
จอห์น บี วัตสัน
มาสโลว์


13. ตามแนวความคิดของกลุ่มจิตวิเคราะห์ส่วนใดที่ทำหน้าที่คอยเตือยความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ให้รู้ว่าสิ่งนั้นผิดอย่าทำ
ID
EGO
SUPEREGO
SUPERID


14. จิตวิทยากลุ่มใดเชื่อว่า "พฤติกรรมต้องมีสาเหตุมาจากสิ่งเร้า"
โครงสร้างทางจิต
หน้าที่จิต
จิตวิเคราะห์
พฤติกรรมนิยม


15. ความต้องการของมนุษย์ตาม อับราฮัม มาสโลว์มีกี่ลำดับขั้นความต้องการ
3
4
5
6


16. ลำดับขั้นความต้องการตามทฤษฎีของมาสโลว์ความต้องการใดเกิดขึ้นก่อน
ด้านร่างกาย
ความมั่นคงปลอดภัย
ความรัก
การยกย่องนับถือจากผู้อื่น


17. การที่ทุกท่านมาสอบเพื่อบรรจุเป็นครูเข้ากับความต้องการขั้นใดของมาสโลว์
1
2
3
4


18. บุคคลดำรงอยู่ในสนามอวกาศแห่งชีวิต เป็นความเชื่อของนักจิตวิทยาท่านใด
จอห์น ดิวอี้
พาพลอฟ
เลวิน
ซิกมันด์ ฟรอยด์


19. การจัดการเรียนรู้ควรให้ความสำคัญกับอินทรีย์ หรือปรับปรุงให้เหมาะกับผู้เรียนมากกว่าแรงจูงใจที่จะสร้าง เกี่ยวข้องกับท่านใด
จอห์น ดิวอี้
ซิกมันด์ ฟรอยด์
วัตสัน
วีลเลอร์


20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Gestalt Psychology
การเรียนรู้เกิดจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย
การเรียนรู้ คือ การแก้ปัญหา
การเรียนรู้เกิดจากการหยั่งความเห็นในสถานการณ์ต่าง ๆ
การเรียนรู้ คือ การค้นหาความจริง