โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบ วิชาการศึกษา ชุดที่ 3 จิตวิทยาการเรียนรู้

1. จิตวิทยาการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด
Leraning Psychology
Leranes Psychology
Leraned Phychology
Leraned Pzychology


2. ใครคือบิดาแห่งสติปัญญา
จอห์น ดิวอี้
วัตสัน
อัลเฟรด บิเนต์
วิลเลี่ยม สเติร์น


3. ระดับสติปัญญาหรือเกณฑ์ภาคเชาวน์เข้ากับข้อใดมากที่สุด
UCS
CS
UCR
I.Q


4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเชาว์ปัญญา
ต่ำกว่า 20 ปัญญาอ่อน
70 - 79 โง่คาบเส้น
80 - 89 ปกติ
110 ขึ้นไป อัจฉริยะ


5. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้
Stimulus
Oganism
Response
Unconditions


6. ข้อใดมีผลให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติม
การเสริมแรงทางบวก
การเสริมแรงทางลบ
พฤติกรรม
วุฒิภาวะ


7. การเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตเกิดจากการวางเงื่อนไข (Conditioning) เป็นหลักการเรียนรู้ของนักจิตวิทยาท่านใด
พาฟลอฟ
จอห์น ดิวอี้
บิเนต์
วัตสัน


8. ข้อใดเป็นผลการทดลองที่ถูกต้องของ พลาฟลอฟ
UCS = UCR
UCS + UCR = CS
CS + CR = UCR
UCS + CS = UCR


9. ข้อใด คือผลการทดลองของวัตสันในเรื่องการเรียนรู้
CS = CR
UCS = UCR
CS + UCS = UCR
CS + UCS = CR


10. ทฤษฎีของใครว่าด้วยการเรียนรู้เกิดจากการเสริมแรง
พลาฟลอฟ
วัตสัน
สกินเนอร์
ธอร์นไดต์


11. Trial and Error เกี่ยวข้องกับใครมากที่สุด
สกินเนอร์
ธอร์นไดต์
เพียเจท์
วัตสัน


12. ข้อใด ไม่ใช่ กฎหารเรียนรู้ ตามแนวคิดของธอร์นไดต์
กฏแห่งความพร้อม
กฏแห่งการเรียนรู้
กฏแห่งการฝึกหัด
กฏแห่งความพอใจ


13. กลุ่มใดเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการรับรู้เป็นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย
ทฤษฎีกลุ่มวางเงื่อนไข
ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยง
ทฤษฎีกลุ่มเกสตัลท์
ทฤษฎีการทดลองโคเลอร์


14. การเรียนรู้เกิดจากการหยั่งเห็น เป็นแนวคิดของใคร
สกินเนอร์
โคเลอร์
เพียเจท์
ฟรอยด์


15. ครูคนใดใช้ทฤษฎีแบบ Program Learning
ครูติวสอบกล่าวชมเด็กหญิงฝนทิพย์ว่าคิดเลขได้เร็วดีมาก
ครูแจ๊ค ตำหนิเด็กหญิงนฤมลว่าเข้าห้องเรียนสายไม่ดีน่ะเธอ
ครูอำนาจให้นักเรียนฝึกทำแบบทดลอบที่มีเฉลยไว้ด้านท้าย
ครูหมี่ให้เด็กลองเล่นเกมส์โอเอกซ์ลองไปลองมา