ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (26 จุดแรก)
30 - 31 ก.ค. 2554 จ.กาฬสินธุ์ โรงแรมริมปาว
6-7 ส.ค.2554 จ.หนองคาย โรงแรมทิพย์
13-14 ส.ค.2554 จ.สงขลา โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเทล
20-21 ส.ค. 2554 จ.มหาสารคาม โรงแรมวสุมหาสารคาม
27-28 ส.ค.2554 จ.กาญจนบุรี
3-4 ก.ย.2554 จ.เลย
10 - 11 ก.ย. 2554 จ.เพชรบูรณ์
17-18 ก.ย.2554 จ.หนองบัวลำภู
24-25 ก.ย.2554 จ.นครราชสีมา
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ เปรียบเทียบ พรบ.ครู ฉบับปัจจุบัน 53 และ พรบ.ฉบับร่าง พศ.....

1. ร่าง พรบ.ครู ฉบับใหม่พ.ศ.....มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมกี่ฉบับ
45
46
47
48


2. พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 มีกี่มาตรา
4
6
8
10


3. สัดส่วน ก.ค.ศ. ตาม พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับ 3 พ.ศ.2553 อนุกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามลำดับ
8 - 9 - 9
9 - 9 - 9
8 - 9 - 12
8 - 10 - 12


4. สัดส่วน ก.ค.ศ. ตาม พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับร่าง พ.ศ.... อนุกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามลำดับ
8 - 8 - 8
9 - 9 - 9
8 - 9 - 12
9 - 10 - 12


5. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้แทนข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ. ตาม พรบ.ข้าราชการครูฯ ฉบับร่าง
ใบอนุญาต
ประสบการณ์
วิทยฐานะ
ความซื่อสัตย์


6. ก.ค.ศ. มีอำนาจหน้าที่ ตาม พรบ.ข้าราชการครูฉบับร่าง กี่ข้อ
16
18
19
20


7. สำนักงาน ก.ค.ศ. มีอำนาจหน้าที่เพิ่มขึ้นจากเดิมกี่ข้อ
1
2
3
4


8. คณะกรรมการที่เพิ่มขึ้นจากเดิมและทำหน้าที่พิทักษ์ระบบคุณธรรมให้กับข้าราชการครูคือข้อใด
ก.พ.ค.
ก.พ.ค.ศ.
กพค.
กพคศ.


9. ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมต้องมีอายุตามข้อใด
35 ปี
ไม่ต่ำกว่า 35 ปี
45 ปี
ไม่ต่ำกว่า 45 ปี


10. ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 3 ประเภท ตามฉบับร่างผู้บริหารการศึกษาและสถานศึกษามีเพิ่มขึ้นกี่ตำแหน่ง
1
2
3
4


11. ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาที่มีวิทยฐานะตาม พรบ.ครูฉบับร่างมีกี่ตำแหน่ง
10
11
12
13


12. การบรรจุและแต่งตั้ง รอง.ผอ.เขต ตาม พรบ.ฉบับร่างเป็นไปตามข้อใด
เลขา กพฐ.แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบ ก.ค.ศ. เขต
เลขา กพฐ.แต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ
ผอ.เขต แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบ ก.ค.ศ. วิสามัญ
ผอ.เขต แต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ


13. สิ่งที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงถือปฏฺบัติเป็นลำดับแรกคือข้อใด
ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
รักษาชื่อเสียงของทางราชการ
รักษาความลับของทางราชการ
รักษาศักดิศรีและเกียรติยศของข้าราชการ


14. ข้อใดคือโทษทางวินัยของข้าราชการครูตาม พรบ.ฉบับร่าง
ภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดเงินเดือน
ปลดออก


15. ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการ ตาม พรบ.ฉบับร่างให้กระทำตามข้อใด
อุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ.ภายใน 30 วัน
ร้องทุกข์ ต่อ ก.ค.ศ.ภายใน 90 วัน
อุทธรณ์ ต่อ ก.พ.ค.ศ.ภายใน 30 วัน
ร้องทุกข์ ต่อ ก.พ.ค.ศ.ภายใน 90 วัน


16. กรณีมีการประกาศใช้ พรบ.ข้าราชการครูฉบับร่าง และยังดำเนินการส่วนอื่นไม่แล้วเสร็จให้นำ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.ใดมาใช้บังคับโดยอนุโลม
2550
2551
2552
2553