ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ + ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม) โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 63 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำ วิเคราะห์ แผนบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1

1. ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องแผนบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
9 สิงหาคม 2554
26 สิงหาคม 2554
21 กันยายน 2554
22 กันยายน 2554


2. แผนบริหารราชการแผ่นดิน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีระยะเวลาตามข้อใด
พ.ศ.2554 - 2557
ปีงบประมาณ 2554 - 2557
พ.ศ.2555 - 2558
ปีงบประมาณ 2555 - 2558


3. ใครเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นายอำพน กิตติอำพัน
นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
นายภูมิ สาระผล
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์


4. แผนบริหารราชการแผ่นดินเกิดจากกฎหมายทุกข้อยกเว้นข้อใด
รธน.2550 มาตรา 76
พรฎ.การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546 มาตรา 13
รธน.2550 มาตรา 77
พรฎ.การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546 มาตรา 14


5. แผนบริหารราชการแผ่นดินประกอบด้วยทั้งสิ้นกี่ส่วน ข้อใด ไม่ใช่
4 ส่วน ทิศทางการบริหารประเทศ
4 ส่วน แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน
5 ส่วน กลไกลการนำแผนบริหารราชการแผ่นดินสู่การปฏิบัติ
5 ส่วน แผนงาน/โครงการที่มีลำดับความสำคัญตามนโยบายรัฐบาล


6. การจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดินยึดเจตนารมณ์ใดเป็นสำคัญ
คำแถลงนโยบาย และ รัฐธรรมนูญ
คำแถลงนโยบาย และ พรบ.แผนบริหารราชการแผ่นดิน
คำแถลงนโยบาย และ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฯ ฉ.11
แผนบริหารราชการแผ่นดิน และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ


7. จากวิสัยทัศน์ของรัฐบาลต้องดำเนินการเรื่องใดเป็นลำดับแรก
พัฒนาประเทศให้พ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก
พัฒนาประเทศตามนโยบายเร่งด่วน
พัฒนาประเทศและสร้างความปรองดองสามัคคี
พัฒนาประเทศและสร้างความสุขให้กับประชาชน


8. ข้อใด ไม่ใช่ แนวทางพื้นฐานหลักในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
สังคมปรองดองสมานฉันฑ์บนหลักนิติธรรม
เป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
พัฒนาประเทศยึดหลักความสุขของประชาชนมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ


9. แผนบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งออกเป็นกี่ระยะ
2 ระยะ คือ เร่งด่วน และ 4 ปี
2 ระยะ คือ เร่งด่วน และ 3 ปี
3 ระยะ คือ ปีแรก ปีหลัง ปีสุดท้าย
4 ระยะ คือ เร่งด่วน ปีแรก ปีหลัง ปีสุดท้าย


10. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลครอบคลุม 3 เรื่องใหญ่ข้อใดไม่ใช่
การรักษาสถาบันหลักของชาติ
การสร้างความปรองดองของคนในชาติ
การแก้ปัญหาค่าครองชีพของประชาชน
การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร


11. คอป. อยู่ในนโยบายข้อใดของรัฐบาล
1
2
3
4


12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายหรือเป้าหมายของรัฐบาล
8 นโยบาย เร่งด่วน 16 เรื่อง
ภาพลักษณ์การคอรัปชั่นไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน
แรงงานได้รับค่าจ้างขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 300 บาทต่อเดือน
ผู้จบปริญญาตรีมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน


13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
อัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วง 5.0 - 6.0 ต่อปี
ลดอัตราภาษีนิติบุคคลเหลือร้อยละ 20 ในปี 2556
ประกันภันข้าวนาปี 1 ล้านครัวเรือนครัวเรือนละ 20 ไร่ รัฐอุอหนุน 100 บาทต่อไร่
โรงเรียนนำร่องได้รับจัดสรรแท็บเล็ตในชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2555


14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
หนี้สาธารณคงค้างต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60
อัตราเพิ่มของผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ต่อปี
ประชากรทั่วไปได้รับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไม่น้อยกว่า 2 Mbps
พัฒนาการศึกษา 5 พื้นที่ 5 ภูมิภาคหลัก 5 อาชีพ


15. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
การรักษาชาติ คือ การรักษาวัฒนธรรม
มีการวิจัยไม่น้อยกว่า 25 จังหวัด และตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2,500 เรื่อง
การรักษาป่าและพื้นที่ต้องไม่น้อยกว่า 65 แห่ง
แผนที่ GIS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1 ต่อ 3000


16. Flagship ๔ เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเป็นหลัก
การค้า
คมนาคม
สังคม
การบริหารจัดการ


17. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อนโยบายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ใช้กับนโยบายพัฒนาภาคใต้เป็นหลัก
กระจายอำนาจให้ อปท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
วาระแห่งชาติของรัฐบาลมี 2 เรื่อง คือ ยาเสพติดและการจราจร


18. กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลรวมทั้งสิ้นกี่นโยบาย
1
3
11
13


19. เรียงลำดับการใช้งบประมาณของรัฐบาลจากนโยบายที่ใช้มากที่สุด 3 ลำดับแรก คือข้อใด
เร่งด่วน-ความมั่นคง-เศรษฐกิจ
เร่งด่วน-เศรษฐกิจ-คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ-เร่งด่วน-ความมั่นคง
เร่งด่วน-คุณภาพชีวิต-เศรษฐกิจ


20. ข้อใด ไม่ใช่ แนวทางติตาม ตรวจสอบ ประเมิน ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน
ตามคำรับรองปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ตามแผนปฏิบัติส่วนราชการของกระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงาน
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามแผนและการตรวจสอบเชิงนโยบาย


21. หน่วยงานในข้อใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนบริหารราชการแห่นดินจาก 5 หน่วยงาน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี


ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (32 จุดแรก)
8-9 ตุลาคม2554 จ.บุรีรัมย์ โรงแรมเทพนคร  , 15-16 ตุลาคม2554 จ.นครปฐม
22-23 ตค 54 จ.อบลราชธานี โรงแรมกิจตรงวิลรีสอร์ท
29-30 ตค 54 จ.เพชรบูรณ์ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ โฮเท็ล  , 5-6 พย 54 จ.หนองบัวลำพู โรงแรมโชควิวัฒน์รีสอร์ท