ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ + ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม) โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (32 จุดแรก)
8-9 ตุลาคม2554 จ.บุรีรัมย์ โรงแรมเทพนคร  , 15-16 ตุลาคม2554 จ.นครปฐม
22-23 ตค 54 จ.อบลราชธานี โรงแรมกิจตรงวิลรีสอร์ท
29-30 ตค 54 จ.เพชรบูรณ์ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ โฮเท็ล  , 5-6 พย 54 จ.หนองบัวลำพู โรงแรมโชควิวัฒน์รีสอร์ท

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 64.1 พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 v 1 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ให้ไว้และใช้บังคับวันใด
9 ธค 25537 , 10 มค 2538
8 ธค 25537 , 9 มค 2539
9 ธค 25537 , 9 มค 2538
10 ธค 25537 , 9 มค 2539


2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
จำนวน 8 หมวด 78 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
เหตุผลในการประกาศใช้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นสำคัญ
ผู้รักษาการ คือ รมว.พาณิชย์
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือ นายชวน หลีกภัย


3. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของ ศิลปกรรม ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
งานจิตรกรรม
งานประติมากรรม
งานนาฎกรรม
งานภาพพิมพ์


4. ข้อใดคืองานอันมีลิขสัทธิ์
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
รัฐธรรมนูญ
หนังสือโต้ตอบของกระทรวง
โสตทัศนวัสดุ


5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ลิขสิทธิ์เกิดขึ้นหลังมีการโฆษณาครั้งแรก ภายใน30 วัน
กรณีไม่มีข้อตกลงอื่นให้ลิขสิทธิ์ตกเป็นของผู้ว่าจ้าง
ลิขสิทธิ์มีอยู่ต่อได้อีก 10 ปีนับแต่เจ้าของลิขสิทธิ์เสียชีวิต
การโอนลิขสิทธิ์ต้องทำเป็นหนังสือ ถ้าไม่กำหนดระยะเวลาให้มีระยะเวลาโอนได้ 10 ปี


6. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
กรณีผู้สร้างเป็นนิติบุคคลให้ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปีนับแต่สร้าง
อายุลิขสิทธิ์ โสตทัศนวัสดุ มีอายุ 50 ปี นับแบแต่สร้าง
ศิลปประยุกต์ให้มีลิขสิทธิ์ 50 ปีนับแต่สร้าง
ลิขสิทธิ์โดยการจ้างหรือคำสั่ง ให้มีอายุ 50 ปีนับแต่จ้างหรือมีคำสั่ง


7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
การนับระยะเวลาของอายุความหรือลิขสิทธิ์นับถึงสิ้นปีปฏิทิน
การให้เช่า ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพ
การบูรณะปฎิสังขรณ์โบสถ์เก่าให้ใหม่ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมโดยไม่ขออนุญาตผิดลิขสิทธิ์
การละเมิดลิขสิทธิ์ของนักแสดงกรณีตกลงกันไม่ได้เบื้องต้นให้ศาลสั่งบังคับได้


8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
อายุความของสิทธิ์ในการบันทึกการแสดง คือ 50 ปี
การอุทธรณ์ลิขสิทธิ์ให้อุทธรณ์ภายใน 90 วันนับแต่ได้รับแจ้ง
ความผิดทางแพ่งตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ยอมความได้
ความผิดทางอาญาตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ยอมความไม่ได้