โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 41 คู่มือ การดำเนินการทางวินัยสำหรับ สพท.และ ร.ร.

1. กอรปปัจจุบันบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกี่ประเภท
2
3
5
7


2. ข้อใด ไม่ใช่ กอรปบุคลากรตามข้อ 1
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ
พนักงานจ้างชั่วคราว


3. วินัยข้าราชการครู ตาม หมวด 6 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 2547 หมายถึงข้อใด
ข้อห้าม
ข้อปฏิบัติ
ระเบียบและข้อบังคับ
ข้อห้ามและข้อปฏฺบัติ


4. ดูถูก เหยียดหยามคนอื่น ทำให้เขาได้รับความอับอายหรือเสียหายต่อชื่อเสียง คือความหมายของข้อใด
ดูหมิ่น
เหยียดหยาม
ดูหมิ่น เหยียดหยาม
ข่มเหง


5. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบในการพิจารณาเรื่องการประพฤติชั่ว
เกียรติของข้าราชการ
วินัยของข้าราชการ
ความรู้สึกของสังคม
เจตนาที่กระทำ


6. โทษทางวินัยในหมวด 7 มาตรา 96 พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 2547 มีกี่สถาน
2
3
4
5


7. คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงมีจำนวนตามข้อใด
2 คน
อย่างน้อย 2 คน
ไม่เกิน 3 คน
อย่างน้อย 3 คน


8. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องการลงโทษกรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ผอ.รร ตัดเงินเดือนไม่เกิน 5 % ของอัตราเงินเดือน และไม่เกิน 1 เดือน
ผอ.เขต ตัดเงินเดือนไม่เกิน 5 % ของอัตราเงินเดือน และไม่เกิน 2 เดือนหรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ขั้น
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตัดเงินเดือน ไม่เกิน 5 % ของอัตราเงินเดือนและไม่เกิน 3 เดือนหรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ขั้น
นายกรัฐมนตรี ตัดเงินเดือน ไม่เกิน 5 % ของอัตราเงินเดือนและไม่เกิน 3 เดือนและลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ขั้น


9. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการพิจารณาการกำหนดโทษ
หลักนิติธรรม
หลักมโนธรรม
หลักความเสมอภาค
นโยบายของทางราชการ


10. ข้อใด ไม่ใช่ เหตุแห่งการสั่งพักราชการ
ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
อยู่ระหว่างถูกควบคุมหรือขังในคดีอาญา
ถูกตั้งกรรมการสอบสวนต่อมามีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิดอาญา


11. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง ในการจ่ายเงินเดือนระหว่างสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเมื่อกรณีถึงที่สุด
กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้นั้นมิได้กระทำความผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมอง ให้จ่ายให้เต็ม
กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้นั้นมิได้กระทำความผิดแต่มีมลทินหรือมัวหมอง ให้จ่ายค่าเช่าบ้านครึ่งหนึ่งของเงินเดือน
กระทำผิดแต่ไม่ถึงไล่ออก จ่ายครึ่งหนึ่งของเงินเดือน
กระทำความผิดและถูกลงโทษปลดออก ห้ามมิให้จ่าย