โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย โดยติวสอบดอทคอม กฎหมาย ชุด 47 ประกาศ สพฐ.เลขประจำส่วนราชการ และกฎ ก.ค.ศ. การให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นฯ พ.ศ.2553

1. ตามประกาศ สพฐ. เรื่องการกำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำส่วนราชการ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 ตัวเลขที่อยู่หลังจุดเลขประจำส่วนราชการ คือข้อใด
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อย่อ
รหัสพยัญชนะ
สถานศึกษา


2. เลขประจำส่วนราชการมีกี่ตัว
3
4
5
6


3. ข้อใด คือ รหัสพยัญชนะตาม ประกาศ สพฐ.
สอ.
สพป.
สพม.
ศธ


4. สทศ.ย่อมาจากข้อใด
สำนักงานทางการศึกษาแห่งชาติ
สำนักงานทดสอบทางการศึกษา
สำนักทดสอบทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทางการศึกษาพิเศษ


5. สพม.42 ย่อมาจากข้อใด
ศูนย์ประสานงานสำนักงานคณะกรรมการการมัธยมศึกษา เขต 42
สำนักงานคณะกรรมการการมัธยมศึกษา เขต 42
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 42


6. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
1 กันยายน 2553
2 กันยายน 2553
3 กันยายน 2553
4 กันยายน 2553


7. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 มีกี่ข้อ
1
3
5
7


8. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 ใครเป็นผู้ลงนามในประกาศ
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี
เลขาธิการ


9. เงินเดือนครูผู้ช่วย เมื่อผ่านการพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี คือข้อใด ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ ฯ พ.ศ. 2553
7,940 บาท
10,770 บาท
9,700 บาท
13,240 บาท


10. ตามบัญชีแนบท้าย กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ ฯ พ.ศ.2553 บัญชีเงินเดือน มีกี่ขั้น
19
23
24
29


11. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 อันดับ ค.ศ.ใดที่สามารถข้ามแท่งในการรับเงินเดือนได้เมื่อเงินเดือนเต็มขั้นนั้นแล้ว
คศ.1
คศ.2
คศ.3
ถูกทุกข้อ


12. เงินเดือนตามข้อใดสามารถแต่งตั้งให้ได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษได้
17,590 บาท
18,040 บาท
18,480 บาท
18,910 บาท


13. เงินเดือนสูงสุดของ คศ.3 คือข้อใด
45900 บาท
46670 บาท
47450 บาท
47490 บาท


14. ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 เงินเดือนขั้นต่ำสุด และสูงสุดคือข้อใด
7,940 บาท - 64,340 บาท
10,770 บาท - 64,340 บาท
11,930 บาท - 64,340 บาท
12,220 บาท - 63,270 บาท


15. ข้อใด คือ เหตุผลในการประกาศ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553
มาตรา 44 วรรค 2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
มาตรา 43 วรรค 3 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
มาตรา 44 วรรค 2 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
มาตรา 43 วรรค 3 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไข 2551