โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 48 ประกาศ ศธ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน สพป. และ สพม. ปี 2553 โดยติวสอบดอทคอม

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันใด
11 กันยายน 2553
12 กันยายน 2553
13 กันยายน 2553
14 กันยายน 2553


2. ผู้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา พ.ศ.2553 คือใคร
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
รัฐมนตรี
ปลัดกระทรวง


3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 เกิดจากกฎหมายใด
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศกระทรวง


4. อำนาจหน้าที่ ของ สพม. มีจำนวนกี่ข้อ
9 ข้อ
10 ข้อ
11 ข้อ
12 ข้อ


5. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ 3 ข้อแรก ของ สพป.
จัดทำนโยบาย
วิเคราะห์และจัดตั้งงบประมาณ
กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินสถานศึกษา
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตร


6. การแบ่งส่วนราชการภายใน สพป. และ สพม. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อใด
กฏกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา


7. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแบ่งออกเป็นตามข้อใด
กลุ่ม
กลุ่มงาน
แผน
แผนงาน


8. การแบ่งส่วนราชการภายใน สพป.แบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม
5
7
9
11


9. การแบ่งส่วนราชการภายใน สพม.แบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม
5
6
7
8


10. ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ไม่มีกลุ่มใด
อำนวยการ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ส่งเสริมการจัดการศึกษา


11. งานเลขานุการ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เป็นอำนาจหหน้าที่ของข้อใด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


12. การจัดระบบบริหาร การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กรเป็นเป็นอำนาจหน้าที่ของข้อใด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


13. หากจะรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมลูกเสือ หรืองานในโ๕รงการพระราชดำริ จะรายงานไปยังข้อใด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา


14. ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นอำนาจหน้าที่ของข้อใด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


15. สพป. และ สพม. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2553 มีฐานะตามข้อใด
สำนักงานเขต
สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ