โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 50 เครื่องแบบข้าราชการ พ.ศ.2553 โดยติวสอบดอทคอม

1. เครื่องแบบสำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน ข้าราชการชายมีกี่ชนิด
2
3
4
5


2. ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการหญิง
ปกติเสื้อคอพับสีกากี
ปกติเสื้อคอแบะสีดำ
ปฏฺบัติการสีกากี
ปฏิบัติการสีดำ


3. หมวกข้าราชการชาย ตามกฏสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ.2553) ข้าราชการชายใช้หมวกได้กี่แบบ
2
3
4
5


4. ข้อใด ไม่ใช่ หมวก ของข้ารชการพลเรือนหญิง
หมวกทรงหม้อตาลสีกากีทรงอ่อน
หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี
หมวกหนีบสีกากี
หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี


5. ตำแหน่งครู คศ.2 ให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของประเภทวิชาการในระดับใด
ปฏฺบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ


6. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของประเภทวิชาการในระดับใด
ปฏฺบัติงาน
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญงาน


7. ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 ซึ่งได้รับเงินเดือนตั้งแต่ขั้นที่ 3 ของอันดับขึ้นไป ให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของประเภทวิชาการในระดับใด
ปฏฺบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ


8. ข้าราชการพลเรือนประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการเทียบเท่าซีใด
3-5
6
7
6-7


9. อินทรธนูของเครื่องแบบปฏฺบัติราชการของข้าราชการประเภทตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการพิเศษมีลักษณะตามข้อใด
3 แถบเล็ก แถบบนขมวด
2 แถบเล็ก แถบบนขมวด
1 แถบใหญ่ 1 แถบเล็กขมวด
1 แถบใหญ่ 1 แถบเล็กขมวด เพิ่มครุฑพ่าห์


10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอินทรธนูเครื่องแบบพิธีการประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ช่อชัยพฤกษ์
ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน
ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก 2 ดอก
ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก 3 ดอก