โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 51 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ปี 2553 โดยติวสอบดอทคอม

1. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.สามารถเขียนคำร้องขอย้ายได้ปีละกี่ครั้ง
1
2
3
4


2. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอย้ายได้ตามข้อใด
1-15 พ.ค.
1-15 มิ.ย.
1-15 ก.ย.
1-15 ส.ค.


3. คำร้องตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด สามารถใช้พิจารณาย้ายได้ตามข้อใด
1-15 สิงหาคม
1-15 กันยายน ของปีถัดไป
30 พ.ย. ในปีเดียวกัน
30 พ.ย.ของปีถัดไป


4. การพิจารณาย้ายผู้บริหารให้แล้วเสร็จครั้งแรกภายในวันใด
30 ก.ค..ในปีเดียวกัน
30 ก.ค..ในปีถัดไป
30 พ.ย.ในปีเดียวกัน
30 พ.ย.ในปีถัดไป


5. หลังจากมีการพิจารณาย้ายครั้งแรกแล้ว หากมีตำแหน่งว่างในภายหลัง ให้ สพท.ประกาศตำแหน่งว่างตามข้อใด
ทันที
ภายใน 15 วัน
ภายใน 30 วัน
ภายใน 45 วัน


6. จากข้อ 5 เป็นระยะเวลาตามข้อใด
15 วัน
ไม่น้อยกว่า 15 วัน
30 วัน
ไม่น้อยกว่า 30 วัน


7. ใครเป็นผู้พิจารณาให้ผู้บริหารสถานศึกษาสายมัธยม ใน สพท.ย้าย
สพป.
สพม.
อ.ก.ค.ศ.
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ


8. คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารเพื่อพิจารณาคำร้องผู้บริหารที่ขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษาสายมัธยมศึกษามีได้สูงสุดกี่คน
16
18
20
22


9. ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ 8 คือใคร
เลขาธิการ กพฐ.
รองเลขาธิการ กพฐ.
ผู้ที่เลขาธิการ กพฐ.มอบหมาย
ผู้แทน ผอ.สพม.


10. ใครเป็นกรรมการและเลขานุการ ตาม ข้อ 9
ผู้แทน ผอ.รร. ใน สพม.
ผู้แทน รอง.ผอ.รร. ใน สพม.
ผอ.สพม.ที่ได้รับมอบหมาย
รอง.ผอ.สพม. ที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล