โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 52 หลักเกณฑ์ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ปี 2553 โดยติวสอบดอทคอม

1. หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2553 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ย่อมาจากข้อใด
อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา


2. ข้อใด ไม่ใช่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา พ.ศ.2553
โดยตำแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนครู
ผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา


3. ข้อใด หมายถึงสัดส่วนผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนโดยตำแหน่ง ต่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อ ผู้แทนอนุกรรมการข้าราชการครู ตามลำดับ
2 : 3 : 4
2 : 4 : 3
2 : 4 : 5
3 : 4 : 3


4. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน
9
10
11
12


5. ข้อใด คือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา โดยตำแหน่ง
ผู้แทนครู , ผู้แทน ก.ค.ศ.
ผู้แทน ก.ค.ศ. , ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ผู้แทน ก.ค.ศ. , ผู้แทนคุรุสภา
ผู้แทนคุรุสภา , ผู้แทนข้าราชการครู


6. ทุกข้อคือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ยกเว้นข้อใด
ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการศึกษา
ด้านรัฐศาสตร์
ด้านการเงินการคลัง


7. ผู้เป็นประธานกรรมการในการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการจังหวัด
รัฐมนตรี
เลขาธิการ กพฐ.
เลขาธิการ กพฐ.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย


8. อ.ก.ค.ศเขตพื้นที่การศึกษา มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อใด
3 ปี วาระเดียว
3 ปี ไม่เกิน 2 วาระติด
4 ปี วาระเดียว
4 ปี ไม่เกิน 2 วาระติด


9. ถ้า อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ว่างลงก่อนครบวาระให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งอนุกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อใด
30 วัน
45 วัน
60 วัน
90 วัน


10. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี
มีประสบการณ์สนับสนุนการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ปี
เป็นผู้ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ยุติธรรม