โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 53 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยติวสอบดอทคอม

1. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีจำนวนกี่คน
15 คน
16 คน
17 คน
18 คน


2. องค์กรชุมชน ตามประกาศ กพฐ. หมายความว่าชุมชนหรือองค์กรที่มีประชาชนในเขตพื้นที่การศึกษารวมตัวกันกี่คนเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่ากี่ปีตามลำดับ
15 คน 1 ปี
ไม่น้อยกว่า 15 คน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ไม่ต่ำกว่า 15 คน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
ไม่น้อยกว่า 15 คน ไม่น้อยกว่า 2 ปี


3. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมาย องค์กรเอกชน ตามประกาศ กพฐ.
สมาคม
บริษัท
มูลนิธิ
สหกรณ์


4.

5. ข้อใด ไม่ใช่ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


6. ทุกข้อคือผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ยกเว้น ข้อใด
ด้านการศึกษา
ด้านศาสนา
ด้านศิลปะ
ด้านกีฬาและวัฒนธรรม


7. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
มีสัญชาติไทย
ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ
ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2553
ไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเกินกว่า 3 เขตพื้นที่การศึกษาในเวลาเดียวกัน


8. ครู สามารถเป็นกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในข้อใดได้
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรเอกชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ


9.

10. คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีประสบการณ์การทำานในด้านนั้น ๆ ตามข้อใด
3 ปี
5 ปี
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ไม่น้อยกว่า 5 ปี


11. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคือข้อใด
คราวละ 2 ปี ไม่เกิน 1 วาระ
คราวละ 2 ปี ไม่เกิน 2 วาระติด
คราวละ 3 ปี ไม่เกิน 2 วาระติด
คราวละ 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระติด


12. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีอายุตามข้อใด
20 ปีบริบูรณ์
ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
30 ปีบริบูรณ์
ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์


13. คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมีจำนวนกี่คน
5 คน
7 คน
9 คน
11 คน


14. คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและเลือกให้เหลือกี่คน
7 คน
12 คน
14 คน
16 คน


15. ใครเป็นผู้เลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.เขต
เลขาธิการ กพฐ.
ปลัดกระทวง
กรรมการเลือกกันเอง


16. จำนวนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษาที่มีการบริหารการศึกษาเอกชนร่วมด้วยแตกต่างกันกี่คน
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน


17. เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 คือมาตราใด ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
มาตรา 35
มาตรา 36
มาตรา 37
มาตรา 38