โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 54 หลักเกณฑ์การย้ายโรงเรียนขยายโอกาสไป สพม. และรางวัลผู้ทำประโยชน์ ศธ ปี 2554 โดย ติวสอบดอทคอม

1. หลักเกณฑ์การย้ายโรงเรียนขยายโอกาสที่ประสงค์ไปสังกัด สพม. ต้องมีระยะห่างจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเดิมตามข้อใด
6 กิโลเมตร
ไม่น้อยกว่า 6 กิโลเมตร
8 กิโลเมตร
ไม่น้อยกว่า 8 กิโลเมตร


2. จากข้อ 1 กรณีที่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่ห่างตามเกณฑ์ โรงเรียนจะต้องรับนักเรียนตามแผนชั้นเรียนในข้อใด
ตามแผน
ตามสัดส่วน
เกินกว่าแผน
มากกว่าแผน


3. โรงเรียนขยายโอกาสประสงค์ย้ายไป สพม. ต้องมีเนื้อที่กี่ไร่
ไม่น้อยกว่า 15 ไร่
ไม่ต่ำกว่า 18 ไร่
ไม่ต่ำกว่า 20 ไร่
ไม่น้อยกว่า 25 ไร่


4. โรงเรียนขยายโอกาสที่จะย้ายไป สพม. จะต้องมีจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษามากกว่านักเรียนระดับใด
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 1-2
ช่วงชั้นที่ 1-3


5. โรงเรียนขยายโอกาสที่จะย้ายไปสังกัด สพม.จะต้องมีแผนและดำเนินการปรับลดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาให้เหลือเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาภายในกี่ปี
1 ปี
2 ปี
4 ปี
6 ปี


6. การแสดงความประสงค์ย้ายไปสังกัด สพม.ของโรงเรียนขยายโอกาส ให้โรงเรียนสอบถามความประสงค์จากทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
นักเรียน
ครู
บุคลากร
กรรมการสถานศึกษา


7. จากข้อ 6 ให้ถือเอาเสียงตามข้อใด
เอกฉันฑ์
ส่วนใหญ่
ข้างมาก
ส่วนรวม


8. ใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาย้ายโรงเรียนขยายโอกาสไปสังกัด สพม.ได้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


9. บุคคลที่จะได้รับการพิจารณารับรางวัลเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2554 ต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินรวมกันแล้วทั้งสิ้นตามข้อใด
1 แสนบาท
ไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท
1 ล้านบาท
ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท