โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 55 พรบ.เงินเดือนเก่าและใหม่ 47 - 54 โดย ติวสอบดอทคอม

1. พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.... เกิดจากมาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
52
53
54
55


2. จากข้อ 1 อยู่ในหมวดใด
5
6
7
8


3. ตามแนบท้าย กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 เงินเดือนมีทั้งหมดกี่ขั้น
23
24
25
46


4. จากข้อ 3 เงินเดือนข้าราชการครูมีกี่แท่ง
4
5
6
7


5. การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งตามมติ ครม. ให้กระทำเป็นกฎหมายใด
กฏกระทรวง
พรบ.
พรฎ.
พรก.


6. จากข้อ 5 ให้ปรับสูงสุดตามข้อใด
ร้อยละ 5
ไม่เกินร้อยละ 8
ร้อยละ 10
ไม่เกินร้อยละ 10


7. ตามมติ ครม.ล่าสุด เงินเดือนต่ำสุดตามมติ ครม.06/06/2550 ที่ ศธ จ/จุใ/วๅ ลว.2 ม.ค.2551 เงินเดือนขั้นต่ำสุดของข้าราชการครูคือข้อใด
7630 บาท
7940 บาท
8500 บาท
8700 บาท


8. จากข้อ 7 เงินเดือนสูงสุดของข้าราชการครูคือข้อใด
50,550 บาท
59,770 บาท
64,340 บาท
66,480 บาท


9. ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3 ต้องมีเงินเดือนตามข้อใด
17590
18040
18480
18910


10. วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่วิทยฐานะ
3
4
5
6


11. ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษได้รับอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งครูตามข้อใด
5,600
9,900
13,000
15,600


12. ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต แนบท้าย พรบ.เงินเดือน ใหม่ พ.ศ....อัตราเงินวิทยฐานะใดที่มีการเปลี่ยนแปลง
ชำนาญการ และ เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
เชี่ยวชาญพิเศษ
ทุกวิทยฐานะ


13. จากข้อ 12 อัตราวิทยฐานะเป็นไปตามข้อใด
5,600 , 13,000 บาท
13,000 , 15,600 บาท
15,600
ทุกวิทยฐานะ ๆ ละ 12,350 บาท


14. ตามบัญ๙เงินเดือนใหม่ พ.ศ.... ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งที่มีวิทยฐษนะเชี่ยวชาญพิเศษผู้ใดได้รับเงินเดือนขั้นสูงของเงินเดือนอันดับ คศ.4 แล้ว ให้ได้รับเงินวิทยฐษนะในอัตราใด
9,900
13,000
16,500
15,600