โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 56 คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา และหลักเกณฑ์การให้ชำนาญการ โดย ติวสอบดอทคอม

1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ ทุกข้อคือคุณสมบัติทั้งหมด ยกเว้นข้อใด
ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีสำหรับปริญญาโท
มีภาระงานสอนขั้นต่ำตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ปฏฺบัติงานตามหน้าทีการสอนย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน
ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีสำหรับปริญญาเอก


2. พนักงาน อบต.ย้ายมาเป็นครู วุฒิ ป.ตรี จะขอวิทยฐานะชำนาญการต้องดำรงตำแหน่งครูมาแล้วกี่ปี
6 ปี
4 ปี
3 ปี
2 ปี


3. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนกี่เขต
2
182
184
185


4. คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนกี่คน
11 คน
ไม่เกิน 11 คน
13 คน
ไม่เกิน 13 คน


5. ใครเป็นประธานคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
รมว.ศธ.
เลขาธิการ สพฐ.
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือกจากคุรุสภา
ผอ.เขต


6. กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามีกี่คน
1
2
4
11


7. ใครเป็นประธานกรรมการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
รมว.ศธ.
เลขาธิการ สพฐ.
ผอ.เขต
ผู้ว่าราชการจังหวัด


8. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา พ.ศ.2553
ครู
ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา


9. ในคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัด สพฐ.กี่คน
1
2
3
4


10. กรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาที่มาจากผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอยู่ในตำแหน่งตามข้อใด
คราวละ 2 ปี
2 ปี วาระเดียว
3 ปี วาระเดียว
4 ปี ไม่เกิน 2 วาระติด


11. หน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาข้อใดสำคัญที่สุด
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ
ให้ความเห็นชอบและอนุมัติเงินอุดหนุน
จัดทำหรือรับรองผลการดำเนินงาน แผนงาน และงบประมาณประจำปี


12. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
จัดทำมาตรฐานวิชาชีพและการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดงานวันครู
พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือสำนักงาน