โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 57 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2554 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 มีกี่ฉบับ
1
2
3
4


2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
1 มีนาคม 2554
2 มีนาคม 2554
3 มีนาคม 2554
4 มีนาคม 2554


3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ใช้บังคับตั้งแต่วันใด
2 มีนาคม 2554
3 มีนาคม 2554
4 มีนาคม 2554
5 มีนาคม 2554


4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 เป็ฯปีที่เท่าไรในรัชกาลปัจจุบัน
64
65
66
67


5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 ให้ไว้ ณ วันใด
28 กุมภาพันธ์ 2554
1 มีนาคม 2554
2 มีนาคม 2554
3 มีนาคม 2554


6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มีกี่มาตราตามลำดับ
4 , 7
7 , 4
4 , 5
5 , 4


7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 1) มีการยกเลิกทั้งสิ้นกี่มาตรา
5
6
7
8


8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 มีการยกเลิกและแก้ไขทั้งสิ้นกี่มาตรา
7
8
9
10


9. ตามมาตรา 93 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2554 สภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อตามข้อใด
400
80
375
125


10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนใช้วิธีออกเสียงตามข้อใด
โดยตรง บัตรเลือกตั้ง 1 ใบ
โดยลับ บัตรเลือกตั้ง 1 ใบ
โดยตรงและลับ บัตรเลือกตั้ง 1 ใบ
โดยตรงและลับ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ


11. กรณีมีเหตุการณ์ใด ๆ ทำให้การเลือกตั้งครั้งใดมีจำนวน สส.ไม่ถึง 500 คน แต่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 95 % ของ สส. ให้มีเท่าที่มีอยู่แต่ต้องดำเนินการเลือกตั้งให้ครบภายในกี่วัน
30 วัน
45 วัน
90 วัน
180 วัน


12. การเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตละกี่คน
1
2
3
ตามสัดส่วนจำนวนราษฎร


13. การคำนวณเกณฑ์จำนวนราษฏร์ต่อสมาชิก 1 คน ให้คำนวณจากข้อใด
จำนวนราษฎร์ในเขตเลือกตั้ง
จำนวนราษฎร์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
จำนวนราษฎร์ทั้งประเทศ
จำนวนราษฎร์ทั้งประเทศที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง


14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
จังหวัดใดมีราษฎร์ไม่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎร์ต่อ สส. ให้มี สส.ในจังหวัดนั้นได้ 1 คน
ถ้าจำนวน สส. แบบแบ่เขตไม่ครบ 375 คน จังหวัดใดมีเศษเหลือจากการคำนวณ ให้มี สส.เพิ่มได้อีก 1 คน
การเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ ให้ถือเขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง
บัญชีรายชื่อ สส. แบบสัดส่วนของพรรคการเมืองสามารถเสนอได้เกิน 1 บัญชี


15. ข้อใด ไม่ใช่ เหตุผลในการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2554 ฉบับที่ 1
ความเป็นธรรม
ความแข็งแรง
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล


16. ตามมาตรา 190 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2554 ใครเป็นผู้มีอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
พระมหากษัตริย์
รัฐสภา
นายกรัฐมนตรี
รมว.ต่างประเทศ


17. การทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศที่มีผลกระทบความมั่นคงของประเทศ ต้องได้รับความเห็ฯชอบจากรัฐสภา และรัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
30 วัน
60 วัน
90 วัน
120 วัน


18. ให้ดำเนินการจัดให้มีกฏหมายตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2554 ภายในข้อใด
1 ปี นับแต่วันประกาศใช้
1 ปี นับแต่วันใช้บังคับ
120 วัน นับแต่วันประกาศใช้
120 วัน นับแต่วันใช้บังคับ


19. ข้อใด คือ เหตุผลในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
ความมั่นคง
สังคม
ผลผูกพัน
ความชัดเจน


ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก-ข ปี 54
5-6 มีนาคม 2554 จ.ศรีสะเกษ ณ โรงแรมบุญศิริบูติก โฮเต็ล
12-13 มีนาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
19 - 20 มีนาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
26-27 มีนาคม 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
2-3 เมษายน 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
9 - 10 เม.ย. 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมราชพฤกษณ์ แกรนด์ โฮเต็ล
    16 - 17 เมษายน 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + CD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com