ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (26 จุดแรก)
9 - 10 ก.ค. 2554 จ.ศรีสะเกษ โรงแรมเกษศิริ
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์
30 - 31 ก.ค. 2554 จ.กาฬสินธุ์ โรงแรมริมปาว
6-7 ส.ค.2554 จ.หนองคาย โรงแรมทิพย์
13-14 ส.ค.2554 จ.สงขลา โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเทล
20-21 ส.ค. 2554 จ.มหาสารคาม โรงแรมวสุมหาสารคาม
27-28 ส.ค.2554 จ.กาญจนบุรี
3-4 ก.ย.2554 จ.เลย
10 - 11 ก.ย. 2554 จ.เพชรบูรณ์
17-18 ก.ย.2554 จ.หนองบัวลำภู
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 59 พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน ฉ.3 พ.ศ.2554 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. คนไทยตามข้อใดต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน
สัญชาติไทย อายุ 15 ปี
สัญชาติหรือเชื้อชาติไทย อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
สัญชาติหรือเชื้อชาติไทย อายุ ตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์


2. จากข้อ 1 มีผลใช้บังคับ 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คนไทยต้องทำบัตร คือวันใด
8 ก.ค.2554
9 ก.ค.2554
10 ก.ค.2554
11 ก.ค.2554


3. บัตรประจำตัวประชาชนมีอายุกี่ปี
6 ปี นับแต่วันเกิดของผู้ถือบัตร
6 ปี นับถัดจากวันเกิดของผู้ถือบัตร
8 ปี นับแต่วันเกิดของผู้ถือบัตร
8 ปี นับถัดจากวันเกิดของผู้ถือบัตร


4. บัตรประจำตัวประชาชนมดอายุจะต้องยื่นคำขอทำบัตรใหม่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกี่วัน
30 วัน นับแต่วันบัตรหมดอายุ
45 วัน นับถัดจากวันบัตรหมดอายุ
60 วัน นับแต่วันบัตรหมดอายุ
90 วัน นับแต่วันบัตรหมดอายุ


5. บุคคลที่ยังอายุไม่ถึง 15 ปี ใครเป็นผู้มีหน้าที่ในการยื่นขอทำบัตรประชาชนให้
ตนเอง
บิดา มารดา
เจ้าหน้าที่ในท้องที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตนเอง หรือ บิดามารดา ผู้ปกครอง


6. บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ เกินเวลากำหนดต้องเสียค่าปรับกี่บาท
100 บาท
ต่ำกว่า 100 บาท
ไม่เกิน 100 บาท
เกินกว่า 100 บาท


7. ผู้ใดเข้าถึงข้อมูลในบัตรประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ใช่ส่วนที่เปิดเผยหรือไม่ใช่เพราะเหตุโดยรัฐมีความผิดตามข้อใด
จำคุกไม่เกิน 5 พัน หรือ ปรับไม่เกิน 1 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ
จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ
จำคุกไม่เกิน 6 พัน หรือ ปรับไม่เกิน 2 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ
จำคุกไม่เกิน 6 หมื่น หรือ ปรับไม่เกิน 2 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ


8. ผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปผู้ใดไม่สามารถแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ตรวจบัตรได้ มีความผิดตามข้อใด
ปรับ 100 บาท
ปรับไม่เกิน 100 บาท
ปรับไม่เกิน 200 บาท
ไม่มีความผิด


9. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกบัตรประจำตัวประชาชนคือข้อใด
10 บาท
20 บาท
100 บาท
150 บาท


10. อัตราค่าธรรมเนียมออกใบแทนใบรับ หรือการขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรคือข้อใด
5 บาท
10 บาท
15 บาท
20 บาท


11. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
เพื่อประโยชน์ในการรับบริการสาธารณจากรัฐ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลใหม่
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการภาครัฐ