ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (26 จุดแรก)
30 - 31 ก.ค. 2554 จ.กาฬสินธุ์ โรงแรมริมปาว
6-7 ส.ค.2554 จ.หนองคาย โรงแรมทิพย์
13-14 ส.ค.2554 จ.สงขลา โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเทล
20-21 ส.ค. 2554 จ.มหาสารคาม โรงแรมวสุมหาสารคาม
27-28 ส.ค.2554 จ.กาญจนบุรี
3-4 ก.ย.2554 จ.เลย
10 - 11 ก.ย. 2554 จ.เพชรบูรณ์
17-18 ก.ย.2554 จ.หนองบัวลำภู
24-25 ก.ย.2554 จ.นครราชสีมา
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 60 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. เรื่องในข้อใดไม่ใช่การร้องทุกข์
ครู ก ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครู ข ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยราชการ
ครู ค ถูกภาคทัณฑ์กรณีมีกิ๊กหลายคน
ครู ง ถูกสั่งพักราชการเนื่องด้วยมีมนทิลมัวหมอง


2. ข้าราชการครูที่คัดลอกผลงานทางวิชาการทำชำนาญการพิเศษถุกสั่งลงโทษไล่ออกต้องกระทำตามข้อใด
อุทธรณ์ ต่อ อ.ก.ค.ศ.
ร้องทุก ต่อ ก.ค.ศ.
ร้องทุกข์ ต่อ อ.ก.ค.ศ.
อุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ.


3. จากข้อ 2 ให้ดำเนินการตามระยะเวลาข้อใด
15 วัน
30 วัน
15 วันทำการ
30 วันทำการ


4. คณะกรรมการที่ดำเนินการพิจารณาการร้องทุกข์กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการมีกี่คน
10 คน
17 คน
28 คน
31 คน


5. กรณี ครู ก คับข้องใจหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเหตุจาก ผอ.เขต ครู ก ควรดำเนินการตามข้อใด
ร้องทุกข์ ต่อ ผอ.รร. ภายใน 30 วันทำการ นับแต่ได้รับแจ้งหรือรู้เหตุ
ร้องทุกข์ ต่อ ผอ.รร. ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งหรือรู้เหตุ
ร้องทุกข์ ต่อ ผอ.เขต. ภายใน 30 วันทำการ นับแต่ได้รับแจ้งหรือรู้เหตุ
อุทธรณ์ ต่อ ผอ.เขต. ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งหรือรู้เหตุ


6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง กรณีครูติวสอบ ถูกสั่งพักราชการ
ครูติวสอบ ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อ ผอ.รร.เป็นลำดับแรก ผอ.รร.รายงาน ผอ.เขตภายใน 3 วัน
ผอ.เขต รับเรื่องจาก ผอ.รร.แล้วส่งให้ อ.ก.ค.ศ.ภายใน 7 วัน
การพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.ต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ
การพิจารณาของ ก.ค.ศ.ต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วัน


7. กรณี ครูติวสอบ ถูกสั่งให้ออกจากราชการ แต่ครูติวสอบไม่ลงนามรับทราบคำสั่งให้ถือวันใดเป็นวันรับทราบคำสั่งของครูติวสอบ
วันถัดจากวันครบกำหนดในคำสั่งให้ออก
วันถัดจากวันพิจารณาหรือวันสุดท้ายของการขยายเวลาพิจารณาของ ก.ค.ศ.
นับแต่วันที่ไปรษณีย์ต้นทางรับหนังสือ จนครบ 15 วัน
นับถัดจากวันที่ไปรษณีย์ต้นทางรับหนังสือ จนครบ 15 วันทำการ


8. ครูติวสอบ ถูกตั้งกรรมการสอบสวนกรณีนำเงินผ้าป่าของโรงเรียนไปซื้อคอมพิวเตอร์ Tablet ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ครูติวสอบ ต้องร้องทุกข์ ต่อ อ.ก.ค.ศ. ด้วยตนเอง
ครูติวสอบ ต้องร้องทุกข์ ต่อ ผอ.รร.เป็นลำดับแรก
ครูติวสอบ ต้องร้องทุกข์ ต่อ ก.ค.ศ. ด้วยตนเอง ภายใน 30 วัน
ครูติวสอบ ต้องร้องทุกข์ ต่อ ผอ.รร. ด้วยตนเอง ภายใน 30 วัน


9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
การร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์ด้วยตนเองเท่านั้น
การอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับถัดจากวันได้รับคำสั่ง
การร้องทุกข์ต้องลงลายมือชื่อ เหตุแห่งการร้อง และความประสงค์
การอุทธรณ์วินัยร้ายแรงให้อุทธรณ์ด้วยตนเองต่อ ก.ค.ศ.ภายใน 30 วัน


10. ผู้อำนวยการ ติวสอบ วิทยฐานะชำนาญการ ถูกลงโทษให้ออกจากราชการ วันที่ 1 ตค 2554 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ผู้สั่งให้ออก คือ ผอ.เขต โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขต
ผอ.ติวสอบ ต้องร้องทุกข์ ภายในวันที่ 30 ตค 2554 ต่อ ก.ค.ศ.ด้วนตนเอง
ก.ค.ศ.ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ผอ.ติวสอบส่งเอกสารร้องทุกข์ให้
วันสุดท้ายตรงวันหยุด ให้สิ้นสุดวันทำการใหม่ และก.ค.ศ.สามารถขยายเวลาได้อีก 30 วัน


อบรมติวสอบ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 3-4 กันยายน 2554 จ.นครราชสีมา โรงแรมโคราชโฮเต็ล
3 ก.ย. 54 = ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง , 4 ก.ย. 54 = ภาคความรู้สามารถทั่วไป