รายละเอียดในหนังสือ ชุด สั้น ง่าย ให้พลัง เวอร์ชั่น 7 STEP
                                (ปรับปรุง พ.ศ.2560)
คู่มือติวสอบ ผู้บริหาร (ตามหลักสูตรใหม่)
ชุดรวม เล่ม + DVD + แผ่นพับช่วยจำ 
ผู็บริหารสถานศึกษา  รับ 1 เล่ม  ราคา 800 บาท
ผู็บริหารการศึกษา  รับ 1 เล่ม  ราคา 900 บาท

(รวมค่าจัดส่งแล้ว)
(ทุกชุด ทุกรูปแบบ จัดส่งด่วนระบบ EMS ครับท่าน)
(มีเวลาน้อย...ก็อ่านทัน , มีเวลามาก...ก็ดูฉบับเต็ม)
สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี อำพร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวทะเล
บัญชีเลขที่ 982-9-72872-2 โอนเงินแล้ว
กรุณาโทรแจ้ง  0872494141  หรือ 0817396229 หรือ tuewsobkruthai@gmail.com
ไอดีไลน์ tuewsob2014 หรือ ts2518
ไอดีไลน์ tuewsob2014
ขอบคุณครับ
ทุกชุด + ชี๊ตปรับปรุงล่าสุด
เล่ม ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา (รอง./ผอ.รร.) เนื้อหา 800 หน้า   (พร้อมจำหน่าย)

1.ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
1.1 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และวาระแห่งชาติ                          1
1.2 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน                  9
1.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                        22
1.4 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ                                                        25
1.5 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ                                48        
1.6 กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                        60
1.7 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                68
1.8 กฎหมายว่าด้วยระเบียบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                                        88
1.9 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ                                                92
1.10 กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ                                        95
1.11 กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก                                                                98
112.กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                        104
1.13 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง                                        110
1.13 ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่                                        170
2.ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่
2.1 การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ                                206
2.2 การวางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงาน ฯ                                216
2.3 การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ ฯ                        217
2.4 การส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ฯ                                253
2.5 การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา                                                        265
2.6. การบริหารงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์                                                277
2.7 การวางแผนการบริหารงานบุคคล  ฯ                                                        348
2.8 การจัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู ฯ                                        373
2.9 การส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ฯ                                385
2.10 การประสานความร่วมมือ กับชุมชนและท้องถิ่น ฯ                                             391
2.11 การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา                                                  394
2.12 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษา                                        407
3.สมรรถนะทางการบริหาร                                                                          415
4.ภาวะผู้นำ  (LEADSHIPS)                                                                          454
ตัวอย่างและแนวข้อสอบ  4  ปี                                                                  477 
อัพเดท / ช่วยจำ /ข้อสอบ / อัพเดท  เรื่องใหม่                                                  533                


                               


เล่ม ๒ ผู้บริหารการศึกษา (รอง./ผอ.เขต) เนื้อหา .... หน้า  + ใหม่ใช้สอบ 2562

1. วิชาความรู้ตวามสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
1.3 นโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ แล สพฐ.
1.4 การประกันคุณภาพการศึกษา
1.5 การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา        
1.6 การบริหารและการจัดการด้านบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ
     และด้านการบริหารงานทั่วไป
1.7 การนิเทศการศึกษา
1.8 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.9 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของผู้บริหารการศึกษา

2.ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้่
2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน
2.2 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา
2.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.4 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
2.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.6. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
2.7 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.8 พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.9 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2.10 พระราชบัญยัติระเบียบวิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.11 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
2.12 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2.13 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.14 พระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.15 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
2.16 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
2.17 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
2.18 พระราชบัญญัติวิธรการงบประมาณ พ.ศ.2502 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6
2.19 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
2.20 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.21 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
2.22 กฏ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่น ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
อัพเดท / ช่วยจำ /ข้อสอบ / อัพเดท  เรื่องใหม่