รายละเอียดในหนังสือ ชุด สั้น ง่าย ให้พลัง เวอร์ชั่น 7 STEP
                                (ปรับปรุง พ.ศ.2562-65)
คู่มือติวสอบ ผู้บริหาร (ตามหลักสูตรใหม่)
ชุดรวม เล่ม + DVD + แผ่นพับช่วยจำ 
ผู็บริหารสถานศึกษา  รับ 1 เล่ม ใหญ่ ราคา 800 บาท
ผู็บริหารการศึกษา  รับ 1 เล่มใหญ่  ราคา 900 บาท

(รวมค่าจัดส่งแล้ว)
(ทุกชุด ทุกรูปแบบ จัดส่งด่วนระบบ EMS ครับท่าน)
(มีเวลาน้อย...ก็อ่านทัน , มีเวลามาก...ก็ดูฉบับเต็ม)
สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี อำพร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวทะเล
บัญชีเลขที่ 982-9-72872-2 โอนเงินแล้ว
กรุณาโทรแจ้ง  0872494141  หรือ 0817396229 หรือ tuewsobkruthai@gmail.com
ไอดีไลน์ tuewsob2014 หรือ ts2518
ไอดีไลน์ tuewsob2014
ขอบคุณครับ
ทุกชุด + ชี๊ตปรับปรุงล่าสุด
เล่ม ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา (รอง./ผอ.รร.) เนื้อหา 600 หน้า   (พร้อมจำหน่าย)

1.ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
1.1 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และวาระแห่งชาติ                         
1.2 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน                 
1.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                        
1.4 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ                                                        
1.5 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ                                        
1.6 กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                        
1.7 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                
1.8 กฎหมายว่าด้วยระเบียบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                                
1.9 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ                                                
1.10 กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ                                        
1.11 กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก                                                                
112.กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                        
1.13 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง                                        
1.13 ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่                                        
2.ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่
2.1 การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ                                
2.2 การวางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงาน ฯ                                
2.3 การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ ฯ                        
2.4 การส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ฯ                                
2.5 การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา                                                        
2.6. การบริหารงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์                                                
2.7 การวางแผนการบริหารงานบุคคล  ฯ                                                        
2.8 การจัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู ฯ                                        
2.9 การส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ฯ                                
2.10 การประสานความร่วมมือ กับชุมชนและท้องถิ่น ฯ                                            
2.11 การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา                                                  
2.12 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษา                                
3.สมรรถนะทางการบริหาร                                                                         
4.ภาวะผู้นำ  (LEADSHIPS)                                                                         
ตัวอย่างและแนวข้อสอบ  4  ปี                                                                 
อัพเดท / ช่วยจำ /ข้อสอบ / อัพเดท  เรื่องใหม่                                                         


                               


เล่ม ๒ ผู้บริหารการศึกษา (รอง./ผอ.เขต) เนื้อหา .... หน้า  + ใหม่ใช้สอบ 2562-63

1.1 ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี                                                                 
1.2 แนวโน้มการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21                        
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน                                                
1.4  นโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
1.5  การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                
1.6 การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา                                
1.7 การบริหารและการจัดการด้านบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ
และด้านการบริหารงานทั่วไป  การบริหารและการจัดการด้านบริหารงบประมาณ                         
1.8 การนิเทศการศึกษา                                                                        
1.9 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                
1.10 คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ  ของผู้บริหารการศึกษา                                

1.2  วิชาความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้
2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                                        
2.2 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา                        
2.3 กฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ                                                        
2.4 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ                                                        
2.5 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ                                        
2.6 กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                        
2.7 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                            
2.8 กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา                                                                         
2.9 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน                                                 
2.10 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติทางปกครอง                                                 
2.11 กำหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่                                         
2.12 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ                                         
2.13 กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน                                                         
2.14 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาสำหรับคนพิการ                                                  
2.15 กฎหมายว่าด้วยลูกเสือ                                                                 
2.16 กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก                                                         
2.17 กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ          
2.18 กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ                                                         
2.19 กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                                
2.20 กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ                                                
2.21 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                        
2.22 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ                                         
2.23  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ                                                
2.24 กฏ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่น ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่                        
-แนวข้อสอบ + เฉลย