ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (26 จุดแรก)
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์
30 - 31 ก.ค. 2554 จ.กาฬสินธุ์ โรงแรมริมปาว
6-7 ส.ค.2554 จ.หนองคาย โรงแรมทิพย์
13-14 ส.ค.2554 จ.สงขลา โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเทล
20-21 ส.ค. 2554 จ.มหาสารคาม โรงแรมวสุมหาสารคาม
27-28 ส.ค.2554 จ.กาญจนบุรี
3-4 ก.ย.2554 จ.เลย
10 - 11 ก.ย. 2554 จ.เพชรบูรณ์
17-18 ก.ย.2554 จ.หนองบัวลำภู
24-25 ก.ย.2554 จ.นครราชสีมา
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ระเบียบ ภาค ก 3 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง
รัฐธรรมนูญ-พรบ.-พรก.-พรฎ.-กฏกระทรวง
รัฐธรรมนูญ-พรบ.-พรฎ.-พรก.-กฎกระทรวง
รัฐธรรมนูญ-พรบ.-กฏกระทรวง-พรก.พรฎ.
รัฐธรรมนูญ-พรก.-พรฎ.-พรบ.-กฏกระทรวง


2. ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง
ประกาศนียบัตร-วุฒิบัติ-เกียรติบัตร-ปริญญาบัตร
วุฒิบัตร-ประกาศนียบัตร-ปริญญาบัตร-เกียรติบัตร
เกียรติบัติ-วุฒิบัติ-ประกาศนียบัตร-ปริญญาบัตร
วุฒิบัตร-เกียรติบัติ-ประกาศนียบัตร-ปริญญาบัตร


3. ครูติวสอบดอทคอม จบเอกบริหารการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ได้รับคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 3 กค.2554 จะต้องหักเงินเข้า กบข.จำนวนกี่บาท
274.20
274.21
274
ไม่จำเป็นต้องจ่ายเพระาไม่ได้สมัคร


4. ครูติวสอบ ขอลากิจ วันที่ 1 สค 2554 ผอ.รร.อนุญาตวันที่ 3 สค.2554 ครูติวสอบดอบเดินทางไป จ.ภูเก็ต ถึงวันที่ 5 สค.2554 รักษาการโรงเรียนเห็นว่ามีราชการเร่งด่วนจึงเรียนให้ครูติวสอบดอบเดินทางกลับวันที่ 7 สค.2554 ครูติวสอบดอมออกเดินทางวันที่ 8 สค 2554 ถึงโรงเรียน วันเสาร์ที่ 9 สค. 2554 เข้าปฏิบัติงานวันจันทร์ที่ 11 สค.2554 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ครูติวสอบดอททำผิดวินัยเรื่องการลา
เวลาราชการครูติวสอบเริ่มวันที่ 8 สค 2554
วันลาครูติวสอบหมดลงวันที่ 7 สค2554
ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาของครูติวสอบคือผู้อำนวยการโรงเรียน


5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
นาย ก อายุ เกิด 3 กค. 2536 เรียนครูพันธ์ใหม่ จบ 3 กค. 2554 มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
นาง ข เกิด 3 กค. 2536 ปี พ.ศ.2554 นาง ข เรียนจบ ป.ตรี อายุไม่ถึง 20 ปี ไม่มีสิทธิ์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
นาย ค เป็นรองนายกเทศมนตรี ไม่สามารถประกอบวิชาชีพครูได้
นาง ง เป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนติวสอบ สังกัด สพม.31 จ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษา สอนมา 3 ปี ไม่มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วยในโควต้า 25 %


6. ผู้บริหารท่านใดใช้เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนไม่ถูกต้อง
ผอ. ก ซื้อหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาชั้น ป.1 ให้นักเรียนยืมต่อกัน 3 รุ่น
ผอ. ข ให้ครูติวสอบ และครูดอทคอมแจกเงินสดให้นักเรียนจ่ายค่าพาหนะเดินทางและให้นักเรียนลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน
ผอ. ค ซื้อเครื่องแต่งกายประจำท้องถิ่นให้นักเรียน อ.1-2 แจกให้ทุกคน
ผอ. ง ให้ครูติวสอบ ซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนทานเพิ่มเติม


7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับงบประมาณ
งบประมาณตามประเภทายจ่ายแบ่งได้เป็น รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และรายจ่ายงบกลาง
ค่าปักเสาไฟฟ้าเพิ่มเติม ให้เบิกจากงบลงทุนในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มี 5 รายจ่าย
รายจ่ายค่าเช่าบ้านของครูผู้ช่วยเบิกจากงบกลาง


8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านทั้ง ๆ ที่บ้านพักครูทรุดโทรมมาก
เงินนอกงบประมาณ มี 6 รายการ ยกเว้น เงินบริจาคที่ไม่มีวัตถุประสงค์
เงินรายได้สถานศึกษา มี 5 รายการ รวมทั้งอาหารกลางวันและนมจาก อปท.ด้วย
ได้รับเงินค่าหักภาษีซื้อคอมพิวเตอร์ 90 บาทให้นำส่งสรรพากรภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป


9. ข้อใด ไม่ใช่ เงินรายได้สถานศึกษา
เงินผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เป็นที่ราชพัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ไม่ขัดนโยบาย ภารกิจสถานศึกษา
ค่าขายทรัพย์สินที่ได้มาจากเงินนอกงบประมาณ
เบี้ยปรับผิดสัญญาหาเรียนต่อหรือสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือสัญญาจ้างจากเงินงบประมาณ


10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการตามโครงการ SP2 สามารถลาได้ 9 ประเภท
การเกินทางไปราชการใช้เวลาไม่ถึง 24 ชม.แต่มากกว่า 12 ชม.คิดเป็น 1 วัน
กรณีครูติวสอบเสียชีวิตในหน้าที่ ผู้รับผลประตามลำดับ คือ คู่สมรส บิดามารดา บุตรโดยชอบด้วยกฏหมาย และบุตรนอกสมรส
เงินส่งค่า ช.พ.ค.ข้าราชการครูคิด ศพละ 1 บาท ต่อเดือน