ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก งานบริหารทั่วไป ชุด 4.1 เปรียบเทียบประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ข้อใด ไม่ใช่ แนวคิดและทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)
อิงเกณฑ์ตามจุดเน้นสถานศึกษา
ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก
ประเมินโดยวิธีการและข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงพัฒนาการ
ประเมินโดยการยืนยันจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR)


2. ข้อใด ไม่ใช่ แนวคิดและทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
อิงกลุ่ม
อิงสถานศึกษา


3. แนวคิดและทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่มีในระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ไม่มีในระดับปฐมวัยคือข้อใด
อิงสถานศึกษา
เชิงกระบวนการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ


4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับปฐมวัย
3 กลุ่ม 12 ตัวบ่งชี้ 24 ตัวบ่งชี้ย่อย
4 กลุ่ม 14 ตัวบ่งชี้ 25 ตัวบ่งชี้ย่อย
3 กลุ่ม 12 ตัวบ่งชี้ 30 ตัวบ่งชี้ย่อย
4 กลุ่ม 14 ตัวบ่งชี้ 25 ตัวบ่งชี้ย่อย


5. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานมีตัวบ่งชี้ย่อยแตกต่างกันกี่ตัว
5
3
1
ไม่แตกต่างกัน


6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสัดส่วนคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้ขั้นพื้นฐาน อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมตามลำดับ
80 - 10 - 10
80 - 15 - 5
90 - 5 - 5
90 - 7 - 3


7. ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามคือข้อใด
3 ปี
3 ปีการศึกษา
3 ภาคเรียน
3 ปีงบประมาณ


8. รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับปฐมวัยมี 4 รูปแบบ ขั้นพื้นฐานมี 5 รูปแบบ ข้อใดที่มีในขั้นพื้นฐานแต่ไม่มีในปฐมวัย
เชิงคุณภาพและBetter
เชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ
เชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ


9. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามทั้งปฐมวัยและขั้นพื้นฐานมี 5 ระดับ ข้อใดไม่ใช่
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก


10. ข้อใด ไม่ใช่ ตัวบ่งชี้ย่อย การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับปฐมวัย
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา


11. ข้อใด ไม่ใช่ การรับรองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
มีผลรวมคะแนนของทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐.๐๐ คะแนนขึ้นไป
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับสถานศึกษาตั้งแต่ ๔.๐๐ คะแนนขึ้นไป
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับดีขึ้นไป (มีคะแนนตั้งแต่ ๓.๗๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่ต่ำกว่า ๓ มาตรฐานใน ๔ มาตรฐาน
สถานศึกษาไม่มีมาตรฐานใดอยู่ในระดับปรับปรุง (มีคะแนนน้อยกว่า ๒.๕๑ คะแนน)


12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามแบบโดดเด่นหรือ 1 ช่วย 9
เป็นการประเมินระดับสถานศึกษาตามความสมัคร
สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินต้องผ่าน สมศ.รอบสองระดับดี
สถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายการประเมินต้องผ่าน สมศ.รอบสองระดับ ปรับปรุง พอใช้ หรือดีเท่านั้น
อาจจะเป็นสถานศึกษาในระดับการศึกษาเดียวกันหรือต่างระดับกันก็ได้