ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54

28-29 พฤษภาคม 2554 จ.อุดรธานี ณ โรงแรมต้นคูณ
4-5 มิถุนายน 2554 จ.ระยอง ณ โรงแรมสตาร์
11 - 12 มิ.ย. 2554 จ.สุราษฎร์ธานี โรงแรมร้อยเกาะ
18 - 19 มิ.ย. 2554 จ.ชัยภูมิ ณ โรงแรมศิริชัย
25 - 26 มิ.ย. 2554 จ.พิษณุโลก โรงแรมไพลิน
9 - 10 ก.ค. 2554 จ.ศรีสะเกษ โรงแรมเกษศิริ
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก การบริหารงานบุคคล ชุด 2.12 การออกจากราชการ + เออรี่รีไทน์ 55 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่กรณี
2
4
6
9


2. ข้อใด ไม่ใช่ การออกจากราชการครู
ตาย
ลาออก
ถูกลงโทษปลดออก
ถูกพักใช้ใบอนุญาต


3. ศาลมีคำสั่งให้เป็นผู้สาบสูญถือเป็นการออกจากราชการกรณีใด
ตาย
พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สั่งให้ออก
ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก


4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการออกจากราชการของข้าราชการครูแะบุคลากรทางการศึกษา
ตายในวันที่ 31 มีนาคม ให้ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน
ศาลมีคำสั่งให้เป็นผู้สาบสูญถือเป็นการออกจากราชการเพราะตาย
การสำรวจรายชื่อผู้จะเกษียณอายุให้กระทำล่วงหน้า 5 ปี และในปีงบประมาณถัดไปที่จะมาถึง
การลาออกจากราชการต้องทำเป็นหนังสือ


5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้องทำเป็นหนังสือเท่านั้น
ยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
ยับยั้งการลาออกได้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันขอลาออก
กรณีเป็นหนี้สหกรณ์ครูไม่เป็นเหตุยับยั้งได้


6. กรณีการลาออกจากราชการครูไม่ได้ระบุวันลาออกให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันใด
ครบ 30 วัน
วันขอลาออก
ถัดจากครบ 30 วัน
วันที่ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ


7. การออกจากราชการเพราะถูกสั่งให้ออก มีกี่กรณี
3
6
8
9


8. ข้อใด ไม่ใช่ การออกจากราชการเพราะถูกสั่งให้ออก
ขาดคุณสมบัติทั่วไป
ไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
รับบำเหน็จบำนาญเหตุรับราชการนาน
รับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน


9. การสั่งให้ออกเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน มี 6 กรณี ข้อใดไม่ใช่
รับราชการนาน 30 ปีขึ้นไป
เจ็บป่วยนาน
ทางราชการเลิกหรือยุบตำแหน่ง
ไม่สามารถปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล


10. ถูกสั่งให้ออกเพื่อไปรับราชการทหาร ต้องขอกลับเข้ารับราชการหลังพ้นหน้าที่ภายในกี่วัน
7 วัน
90 วันทำการ
180 วันทำการ
180 วัน


11. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ถูกสั่งลงโทษปลดอกมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ
ถูกสั่งลงโทษไล่ออกไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ
การสั่งให้ออกเพราะเลิกหรือยุบตำแหน่งอายุราชการ 15 ปีมีสิทธิรับบำนาญ
ถูกสั่งให้ออกอายุราชการ 1 ปี มีสิทธิรับบำเหน็จ


12. ข้าราชการครูถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องสั่งเปลี่ยนตำแหน่งที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายในกี่วัน
7 วัน
15 วัน
30 วัน
60 วัน


13. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) ประกอบวิชาชีพครูมีความผิดตามข้อใด
จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2 พันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ไม่มีความผิด


14. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด(ปีงบประมาณ2555) ต้องมีคุณสมบัติทุกข้อยกเว้นข้อใด
อายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี
อายุตัว 50 ปี
อายุราชการ 25 ปี
รับเงินเดือนเต็มขั้นของอันดับ


15. สิทธิของผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดสูงสุดกี่เท่า
8 เท่าของเงินเดือน
15 เท่าของเงินเดือน
8 เท่าของเงินเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่ง
15 เท่าของเงินเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่ง