ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก-ข ปี 54
5-6 มีนาคม 2554 จ.ศรีสะเกษ ณ โรงแรมบุญศิริบูติก โฮเต็ล
12-13 มีนาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
19 - 20 มีนาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
26-27 มีนาคม 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
2-3 เมษายน 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
9 - 10 เม.ย. 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมราชพฤกษณ์ แกรนด์ โฮเต็ล
    16 - 17 เมษายน 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + CD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก งานบริหารบุคคล 2.8 การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. วินัย หมายถึง ข้อใด
กฏเกณฑ์ข้อบังคับ
กฏเกณฑ์ข้อบังคับที่พึงปฏิบัติตาม
กฏเกณฑ์ข้อบังคับที่พึงปฏิบัติตาม
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่ควรปฏิบัติตาม


2. วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม หมวด 6 พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2553 หมายถึงข้อใด
ข้อบัญญัติ
ข้อพึงปฏฺบัติ
ข้อบัญญัติที่กำหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏฺบัติ
ข้อกำหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏฺบัติ


3. ความผิดทางวินัยมีกี่ระดับกี่สถาน
2 ระดับ 4 สถาน
5 ระดับ 2 สถาน
2 ระดับ 5 สถาน
2 สถาน 5 ระดับ


4. การลงโทษตามความผิดทางวินัยข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
ภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน
ปลดออก


5. การลงโทษทางวินัย โทษสถานใดเบาสุดและหนักที่สุดตามลำดับ
ตัดเงินเดือน - ปลดออก
ตัดเงินเดือน - ปลดออก
ลดขั้นเงินเดือน - ไล่ออก
ภาคทัณฑ์ - ไล่ออก


6. กรณีถูกการลงโทษทางวินัยร้ายแรง ตามมาตร 99 ห้ามต่ำกว่าข้อใด
ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน
ปลดออก
ไล่ออก


7. การลงโทษทางวินัยตามข้อใด ไม่ถือเป็นโทษทางวินัย ใช้กรณีความผิดเล็กน้อยหรือควรงดโทษ
ว่ากล่าวตักเตือน
ทำทัณฑ์บน
ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำทัณฑ์บน
ว่ากล่าวตักเตือและทำทัณฑ์บน


8. วินัยร้ายแรง และไม่ร้ายแรงมีกี่ข้อตามลำดับ
13 , 15
15 , 13
12 , 13
13 , 12


9. ข้อใด ไม่ใช่โทษวินัยไม่ร้ายแรง
ไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ
อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจของตนทั้งทางตรงและทางอ้อมหาผลประโยชน์
ขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงคำสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุเกิดความเสียหาย
กลั่นแกล้ง กล่าวหาผู้อื่นโดยปราศจากความจริง


10. ข้อใด เป็นความผิดวินัยร้ายแรง
ไม่ปฏฺบัติตามระเบียบกฎหมายราชการ
ทุจริตต่อหน้าที่
ไม่ปฏฺบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
กลั่นแกล้งกล่าวหาผู้อื่น


11. ข้อใดหมายถึงขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยที่ถูกต้องที่สุด
สืบสวน - ตั้งเรื่องกล่าวหา - สอบสวน
สืยสวน - สอบสวน - ตั้งเรื่องกล่าวหา
ตั้งเรื่องกล่าวหา - แจ้งข้อกล่าวหา - สอบสวน
สืบสวน - แจ้งข้อกล่าวหา - ตั้งกรรมการสอบสวน


12. ข้อใด ไม่ใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่เป็ฯความผิดปรากฎชัดแจ้ง
กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือหนักกว่า
ละทิ้งหน้าที่ราชการคราวเดียวเกินกว่า 15 วัน และได้สืบสวนแล้ว
กระทำผิดวินัยร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือ
กระทำผิดอาญาจนต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผิด


13. คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยมีกี่คน
3 คน
ไม่เกิน 3 คน
อย่งน้อย 3 คน
ไม่น้อยกว่า 3 คน


14. การแจ้งคำสั่งแก้ผู้ถูกกล่าวหาทางไปรษณีย์กรณีล่วงผ่านกี่วันไปแล้วถือว่าได้รับแจ้ง
7 วัน
7 งันทำการ
15 วัน
15 วันทำการ


15. การสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงและร้ายแรงกำหนดให้แล้วเสร็จตามข้อใดตามลำดับ
30 วัน 90 วัน
60 วัน 90 วัน
90 วัน 180 วัน
90 วัน 240 วัน


16. ข้อใด คือ อำนาจการลงโทษทางวินัยที่ไม่ถูกต้อง
ผอ.รร.ลดขั้นเงินเดือนครูไม่เกิน 1 ขั้น
ผอ.เขต สั่งลงโทษครูลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ผอ.รร.สั่งลงโทษตัดเงินเดือนครู 5 % 1 เดือน
นายกรัฐมนตรี สั่งลดขั้นเงินเดือนครู 1 ขั้น


17. กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการต้องกระทำตามข้อใด
ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขต ภายใน 30 วันนับแต่มีคำสั่ง
ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้ง
ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขต ภายใน 60 วันนับแต่มีคำสั่ง
ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 60 วันนับแต่ได้รับแจ้ง