ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54

28-29 พฤษภาคม 2554 จ.อุดรธานี ณ โรงแรมต้นคูณ
4-5 มิถุนายน 2554 จ.ระยอง ณ โรงแรมสตาร์
11 - 12 มิ.ย. 2554 จ.สุราษฎร์ธานี โรงแรมร้อยเกาะ
18 - 19 มิ.ย. 2554 จ.ชัยภูมิ ณ โรงแรมศิริชัย
25 - 26 มิ.ย. 2554 จ.พิษณุโลก โรงแรมไพลิน
9 - 10 ก.ค. 2554 จ.ศรีสะเกษ โรงแรมเกษศิริ
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบ กฎ ระเบียบ การปฏฺบัติที่เกี่ยวข้อง ภาค ก ชุด 1 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ในกรณีจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูโรงเรียนในกลุ่มใดจะได้รับการจัดสรรอัตราเป็นลำดับแรก
กลุ่มโรงเรียนพระราชดำริ
กลุ่มโรงเรียนแม่
กลุ่มโรงเรียนทุนรัฐบาล
กลุ่มโรงเรียนดีประจำตำบล


2. ข้าราชการประพฤติผิด มาตรา 9 ไม่ปฏฺบัติตามมติ กพ.อาจได้รับโทษทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
ภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน
ปลดออก


3. ท่านได้รับการบรรจุเป็นผู้อำนวยการ มีครูในโรงเรียนของท่านขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดท่านสามารถอนุญาตใครได้
ครู ก เกิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2503
ครู ข รับราชการเมื่อ 30 กันยายน 2529
ครู ค ป่วยเป็นโรคเบาหวาน
ครู ง อายุราชการเหลือ 1 ปี ในปีงบประมาณ 2554


4. ท่านได้รับคำสั่งบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐษนะชำนาญการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 และเดินทางไปราชการอบรมในวันที่ 2 ตุลาคม 2554 โดยที่อบรมจัดอาหารให้ทาน และเดินทางกลับโรงเรียน 3 ตุลาคม 2554 ท่านสามารถเบิกเลี้เลี้ยงเดินทางไปราชการได้กี่บาท
180 บาท
60 บาท
160 บาท
240 บาท


5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ครู ก ตำแหน่ง ผอ.รร. วิทยฐานะชำนาญการ เบิกค่าเช่าบ้านได้ 3000 บาทต่อเดือน
ครู ข บรรจุ อำเภอ ค เบิกค่าเช่าบ้าน อำเภอ ง
ครู ค บรรจุ อำเภอ ง มีบ้านพ่อแม่ที่ อำเภอ ง เบิกเช่าซื้อบ้านพ่อแม่ไม่ได้
ครู ง เคยบรรจุ อำเภอ จ สอบเป็น ผอ.รร.ได้กลับไปบรรจุ อำเภอ จ เบิกเช่าซื้อได้


6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ศึกษาระดับปริญญาตรีสถานศึกษาของเอกชนเบิกได้ตามข้อใด
สูงสุด ไม่เกิน 15,000 บาท/คน/ปี เท่าที่จ่ายจริงครึ่งหนึ่ง
สูงสุด ไม่เกิน 15,000 บาท/คน/ปี เท่าที่จ่ายจริงเต็มจำนวน
สูงสุด ไม่เกิน 20,000 บาท/คน/ปี เท่าที่จ่ายจริงครึ่งหนึ่ง
สูงสุด ไม่เกิน 15,000 บาท/คน/ปี เท่าที่จ่ายจริงเต็มจำนวน


7. ข้าราชการครูสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับบุตรที่พิการหรือไร้ความสามารถได้ตามจนอายุข้อใด
18 ปีบริบูรณ์
20 ปีบริบูรณ์
25 ปีบริบูรณ์
ตลอดชีวิต


8. คุณธรรมที่เหมือนกันทั้งในจรรยาบรรณของข้าราชการ สังกัด สพฐ.และมีในค่านิยมสพฐ.คือข้อใด
ขยัน
ซื้อสัตย์
ยุติธรรม
พอเพียง


9. ข้อใด ไม่ใช่เป้าและยุทธศาสตร์การปฏฺรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ใฝ่รู้
ใฝ่ดี
คุณธรรม จริยธรรม
คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น


10. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการ Internal Quality Assurance
ประเมิน
ติดตามตรวจสอบ
พัฒนา
ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข


11. ท่านได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาท่านจะปฏฺบัติเรื่องใดก่อนเพื่อเป็นการสร้างความศรัทธาและน่าเชื่อถือให้กับผู้ปกครองและชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่
ประชุมครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาร่วมกัน
ทำแผ่นพับ เอกสาร วารสารประชาสัมพันธ์
กำหนดมาตรฐานสถานศึกษาร่วมกัน
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน


12. ข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการรัฐสภาตามข้อใดสามาถรับราชการต่อเนื่อจากการเกษียณอายุราชการได้อีกไม่เกิน 10 ปี
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ประเภททั่วไประดับเชี่ยวชาญพิเศษ


13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ มาตรฐานคุณวุฒิ ป.ตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5)
จบวิชาเอกเดี่ยว สามารถสอบได้ ม.ต้นถึง ม.ปลาย
วิชาเฉพาะด้าน 124 ชั่วโมง แบ่งเป็น วิชาชีพครู 46 หน่วยกิต ต้องผ่านการฝึกสอน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
จบวิชาเอกคู่ สามารถสอนได้ ประถม ถึง ม.ต้น
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต