ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54

28-29 พฤษภาคม 2554 จ.อุดรธานี ณ โรงแรมต้นคูณ
4-5 มิถุนายน 2554 จ.ระยอง ณ โรงแรมสตาร์
11 - 12 มิ.ย. 2554 จ.สุราษฎร์ธานี โรงแรมร้อยเกาะ
18 - 19 มิ.ย. 2554 จ.ชัยภูมิ ณ โรงแรมศิริชัย
25 - 26 มิ.ย. 2554 จ.พิษณุโลก โรงแรมไพลิน
9 - 10 ก.ค. 2554 จ.ศรีสะเกษ โรงแรมเกษศิริ
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก ชุด กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 2 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูคือข้อใด
ครูผู้ช่วย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษานิเทศน์
บุคลากรทางการศึกษาอื่น


2. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพครู
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
การปฏฺบัติงาน
การปฏิบัติตน
จรรยาบรรณ


3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ผู้ประกอบวิชาชีพครู
มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
ความรู้ที่จำเป็น 3 ลำดับแรก คือ ภาษา จิตวิทยา และความเป็นครู
ความรู้ที่สำคัญที่สุด คือ ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
ผ่านการปฏฺบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี


4. ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์คุรุสภากำหนดต้องมีคุณวุฒิตามข้อใด
ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ไม่น้อยกว่าปริญญาตรี
ไม่น้อยกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า


5. มาตรฐานความรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารสถานศึกษาที่จำเป็น 3 ลำดับแรกคือข้อใด
หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา - นโยบายและการวางแผนการศึกษา - การบริหารด้านวิชาการ
นโยบายและการวางแผนการศึกษา - การบริหารด้านวิชาการ - การบริหารงานบุคคล
การบริหารด้านวิชาการ - การบริหารด้านบุคคล - การบริหารงบประมาณ - การบริหารงานทั่วไป
หลักและกระบวนการบริหาร - นโยบายและการวางแผน - การประกันคุณภาพ


6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
มีประสบการณ์ด้านการปฏฺบัติการสอนไม่น้อยกว่า 8 ปี
มีประสบการณ์ด้านปฏฺบัติการสอนและประสบการณ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น รวมกันไม่น้อยกว่า 8 ปี
มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีประสบการณ์ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์บริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 5 ปี


7. ข้อใด ไม่ใช่ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ของผู้ประกบวิชาชีพทางการศึกษา
ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่
ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ
ต้องช่วยเหเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
ต้องให้บริการด้วยความจริงใจ


8. ข้าราชการครูที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพจะถูกลงโทษได้ทุกข้อยกเว้นข้อใด
ยกข้อกล่าวหา
พักใช้ใบอนุญาต 5 ปี
ให้ออก
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


9. โครงการพัฒนาครูทั้งระบบแบ่งครูออกเป็น 3 ระดับ ข้อใดไม่ใช่
ระดับต้น
ระดับพอใช้
ระดับปานกลาง
ระดับสูง


10. ข้าราชการครูผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็น Master Teacher ต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับใด
ต้น-กลาง
กลาง-สูง
สูง
ต้น-สูง


11. ระบบที่ใช้ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคือข้อใด
e-GP
e-Learning
e-office
e-Training


12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ของ สพฐ.ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคือข้อใด
กพร.
สพร.
สป.
กตปน.