ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54

28-29 พฤษภาคม 2554 จ.อุดรธานี ณ โรงแรมต้นคูณ
4-5 มิถุนายน 2554 จ.ระยอง ณ โรงแรมสตาร์
11 - 12 มิ.ย. 2554 จ.สุราษฎร์ธานี โรงแรมร้อยเกาะ
18 - 19 มิ.ย. 2554 จ.ชัยภูมิ ณ โรงแรมศิริชัย
25 - 26 มิ.ย. 2554 จ.พิษณุโลก โรงแรมไพลิน
9 - 10 ก.ค. 2554 จ.ศรีสะเกษ โรงแรมเกษศิริ
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก กฎ ระเบียบ เกี่ยวข้อง ภาค ก ชุด 3 หลักการบริหารและการประเมินต่าง ๆ โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. การประเมืนสมรรถนะหรือความสามารถในการทำงานใช้หลักการในข้อใด
Tracking System
PDCA
BSC
Peer Review


2. การประเมินความสมดุลทั้ง 4 มิติ ขององค์กรใน สพฐ.ใช้หลักการประเมินตามข้อใด
PDCA
BSC
Tracking System
Peer Review


3. หลักการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาหรือการประกันคุณภาพภายในใช้ข้อใดเป็นหลัก
Tracking System
BSC
PDCA
Peer Review


4. แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ที่เหมือนกันทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นลำดับแรกคือข้อใด
อิงจุดเน้นสถานศึกษา
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
Peer Review


5. การประเมินความดีความชอบของข้าราชการครู ไม่มีการประเมินด้านใด
ผลการปฏฺบัติงาน
การรักษาวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณต่อมาตรฐานความรู้และประสบการณ์


6. การประเมินตามหลักสูตรแกนกลาง ระดับใดที่มุ่งเน้นเพื่อตัดสินผลจากการจัดการศึกษา
ระดับชั้นเรียน
ระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่
ระดับชาติ


7. ใครไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูพี่เลี้ยง


8. ในช่วงเดือนธันวาคม กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานราชการเพื่อจ้างหรือเลิกจ้าง ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนท่านจะทำสัญญาจ้างได้ตามข้อใดถูกต้องที่สุด
ไม่เกิน 1 ปี
ไม่เกิน 4 ปี
คราวละ 4 ปี
ไม่เกิน คราวละ 4 ปี


9. ข้อใด คือ หลักการพิจารณาความผิด
นิติธรรม - มโนธรรม
นิติธรรม- ความเป็นธรรม
นิติธรรม - มโนธรรม - ความเป็นธรรม
นิติธรรม - มโนธรรม - ความเป็นธรรม - นโยบายราชการ


10. ผู้บริหารที่ใช้หลักการประเมินการปฏิบัติงานมุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของงานโดยไม่สนใจว่าความสัมพันธ์ของข้าราชการครูในโรงเรียนแสดงว่าใช้ทฤษฎีการบริหารแบบใด
เชิงวิทยาศาสตร์
เชิงบริหาร
แบบราชการ
เชิงระบบ


11. นักบริหารท่านใด ไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกับ Abraham Maslow หรือไม่อยู่ในยุคทฤษฎีการบริหารทัศนะเชิงพฤติกรรม Behavioral Viewpoint
Douglas McGregor
Max Weber
Elton Mayo
Mary Parker Follett


12. ผู้บริหารท่านใด ไม่ใช้ทฤษฎีการบริหารทัศนะร่วมสมัย (Contemporary Viewpoint
ผอ.ก ใช้การบริหารอย่างเป็นระบบ
ผอ. ข ใช้การบริหารงานตามสถานการณ์
ผอ.ค ใช้หลักการตอบสนองความต้องการของมนุษย์
ผอ.ง ใช้การบริหารงานแบบเน้นวัตถุประสงค์


13. ข้อใดเรียงลำดับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง
ต้องปรับปรุง-ควรปรับปรุบ-พอใช้-ดี-ดีมาก
ควรปรับปรุง-พอใช้-ดี-ดีมาก
พอใช้-ดี-ดีเยี่ยม
ควรปรับปรุง-ต้องปรับปรุง-พอใช้-ดี-ดีมาก


14. โรงเรียนตามข้อใดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับปฐมวัยผ่านแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ผ่าน
โรงเรียน ก ระดับปฐมวัยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ 80.05 ระดับขั้นพื้นฐาน ตัวบ่งชี้พื้นฐาน คะแนนรวม 3.75
โรงเรียน ข ระดับปฐมวัยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ 80.00 ระดับขั้นพื้นฐาน ตัวบ่งชี้พื้นฐาน คะแนนรวม 4.05
โรงเรียน ค ระดับตัวบ่งชี้ย่อย 10 ตัวบ่งชี้ได้ระดับดี ขั้นพื้นฐานผลการประเมินระดับดี 3 มาตรฐาน
โรงเรียน ง ระดับตัวบ่งชี้ย่อย 11 ตัวบ่งชี้ได้ระดับดี ขั้นพื้นฐานผลการประเมิน 20 ตัวบ่งชี้ย่อยได้คะแนนเฉลี่ย 3.75


15. ข้อใด ไม่ใช่ ตัวบ่งชี้ย่อย การประมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา
ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีมาตรการด้าน ความปลอดภัย และการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก