ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54

28-29 พฤษภาคม 2554 จ.อุดรธานี ณ โรงแรมต้นคูณ
4-5 มิถุนายน 2554 จ.ระยอง ณ โรงแรมสตาร์
11 - 12 มิ.ย. 2554 จ.สุราษฎร์ธานี โรงแรมร้อยเกาะ
18 - 19 มิ.ย. 2554 จ.ชัยภูมิ ณ โรงแรมศิริชัย
25 - 26 มิ.ย. 2554 จ.พิษณุโลก โรงแรมไพลิน
9 - 10 ก.ค. 2554 จ.ศรีสะเกษ โรงแรมเกษศิริ
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก กฎ ระเบียบ ภาค ก ชุด 4 รอบสาม มาตรฐานผู้ประกอบ โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานมีตัวบ่งชี้ย่อยแตกต่างกันอยู่กี่ตัวบ่งชี้
3
4
5
ไม่แตกต่าง


2. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
คุณภาพผู้เรียน
การจัดการเรียนการสอน
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้


3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
มาตรฐานปฐมวัยเพือการประกันคุณภาพภายในมี 4 ด้าน 18 มาตรฐาน 82 ตัวบ่งชี้
าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในมี 5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติมี 4 ด้าน 18 มาตรฐาน
มรฐาาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามมี 3 กลุ่ม 12 ตัวบ่งชี้


4. แนวคิดและทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในข้อใดที่มีในขั้นพื้นฐานแต่ไม่มีในระดับปฐมวัย
เชิงกระบวนการ
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
เชิงพัฒนาการ


5. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ใดโดยตรง
6
7
5,6
7,12


6. รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามใดที่ไม่ใช้กับระดับปฐมวัย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพและ Better


7. ค่าน้ำหนักของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับขั้นพื้นฐาน กลุ่มพื้นฐาน-กลุ่มอัตลักษณ์-กลุ่มมาตรการส่งเสริม คือข้อใดตามลำดับ
80-15-5
80-10-10
90-5-5
90-7-3


8. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามมีกี่ระดับคุณภาพ
3
4
5
6


9. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม Better เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ใดโดยตรง
8
9
11
12


10. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะผ่านเกณฑ์ สมศ.และได้รับการรับรองมาตรฐาน ต้องมีค่าเฉลี่ยตามข้อใด
2
3
4
5


11. มาตรฐานด้านความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณวุฒิตามข้อใด
ปริญญาตรีทางการศึกษา
ปริญญาตรีทางการบริหาร
ปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา
ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา


12. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีประสบการณ์สอนตามข้อใด
2 ปี
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3 ปี
ไม่น้อยกว่า 5 ปี


13. มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้อใดสำคัญที่สุด
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
พัฒนาแผนงานขององค์การให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี


14. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษาต้องมีประสบการณ์สอนและบริหารหรือบริหารนอกสถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นไม่น้อยกว่ากี่ปี
3
5
8
10


15. ข้าราชการครูท่านใดไม่มีจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ครู ก เมตตาและสงสารต่อเด็กชายแดงที่เป็นเด็กกำพร้าจึให้การดูแลเป็นพิเศษกว่านักเรียนคนอื่น
ครู ข คอบช่วยเหลือเพื่อนครูในโรงเรียนด้วยการเข้าสอนแทนทุกครั้งที่ไม่มีครูอยู่ในห้องเรียน
ครู ค สอนพิเศษตอนเย็นให้กับนักเรียนชั้น ป.3 ที่ตนเป็นครูที่ปรึกษาจนอ่านออกเขียนได้ทุกคน
ครู ง แต่งชุดผ้าไทยในวันศุกร์ด้วยสีชมพู