ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54

28-29 พฤษภาคม 2554 จ.อุดรธานี ณ โรงแรมต้นคูณ
4-5 มิถุนายน 2554 จ.ระยอง ณ โรงแรมสตาร์
11 - 12 มิ.ย. 2554 จ.สุราษฎร์ธานี โรงแรมร้อยเกาะ
18 - 19 มิ.ย. 2554 จ.ชัยภูมิ ณ โรงแรมศิริชัย
25 - 26 มิ.ย. 2554 จ.พิษณุโลก โรงแรมไพลิน
9 - 10 ก.ค. 2554 จ.ศรีสะเกษ โรงแรมเกษศิริ
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ กฎ ระเบียบ แนวปฏฺบัติ ภาค ก ชุด 5 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อใด
กระวนการบริหารการศึกษา
กระบวนการบริหาร
กระบวนการจัดการศึกษา
กระบวนการบริหารจัดการศึกษา


2. การประกันคุรภาพภายในและภายนนมีระยะเวลาแตกต่างกันตามข้อใด
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี


3. ข้อใด มีหน้าที่ประเมินการประกันคุณภาพภายใน
บุคลากรของสถานศึกษา
บุคลากรของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานต้นสังกัด
บุคลากรของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังัด


4. ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล
ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อผู้เรียน
สร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม


5. ผู้บริหารท่านใด ไม่มีห่วงแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ
ผอ.ก สอบถามเหตุผลที่ครู ข ไม่มาโรงเรียนเนื่องจากไปกู้เงินสหกรณ์
ผอ.ข จัดสรรงบประมาณงานวิชาการน้อยกว่าสัดส่วนที่ สพฐ.กำหนดแต่งานก็ดีมีประสิทธิภาพ
ผอ.ค ให้ครูและนักเรียนทุกคนเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน
ผอ.ง ปั่นจักรยานไปโรงเรียนเพราะมีบ้านอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ครู


6. วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 เป็นวันเลือกตั้ง สส. แต่ ผอ.ติวสอบ ได้ไปเลือกตั้งนอกเขตวันที่ 26 มิถุนายน 2554 การเลือกตั้งของ ผอ.ติวสอบเป็นไปตามข้อใด
สิทธิ
หน้าที่
สิทธิและหน้าที่
หน้าที่และเสรีภาพ


7. ตามการกระจายอำนาจให้สถานศึกษางานในข้อใดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
การประกันคุณภาพภายใน - การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
การจัดทำสำมะโนผู้เรียน - การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การนิเทศการศึกษา - การแนะแนวการศึกษา
การรับนักเรียน - การเทียบโอนผลการเรียน


8. งานวิจัย "การเปรียบเทียบคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยการบริหารจัดการแบบ SBM และ TQM ให้คุณภาพแตกต่างกัน " ข้อใดหมายถึงตัวแปรอิสระ
คุณภาพ
SBM และ TQM
SBM
แบบประเมิน


9. ข้อใด ไม่ใช่ ROAD MAP ตามยุทธศาสตร์จุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ สพฐ.ปี 2554
เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน
กระตุ้น เร่งรัด ส่งเสริมสู่การปฏฺบัติอย่างเป็นรูปธรรม
สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้านและสมดุล
สร้างความพร้อมให้กับครูและบุคลากร


10. ทุกข้อคือการมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ของ สพฐ.ยกเว้นข้อใด
ร่างกาย
ความรู้
จริยธรรม
คุณธรรม


11. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ท่านเป็นผู้บริหารจะพัฒนาบนพื้นฐานความเชื่อใด
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
ทุกคนมีศักยภาพและสามารถพัฒนาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ผู้เรียนมีความรู้และศักยภาพที่สามารถจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ


12. การลงโทษนักเรียนที่มีเป้าหมายเพื่อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีกรณีสั่งพักการเรียนสามารถสั่งได้ตามข้อใด
3 วัน โดย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ไม่เกิน 3 วัน โดย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
7 วัน โดย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษา
ไม่เกิน 7 วัน โดยคณะกรรมการสถานศึกษา


13. Education for All มีความหมายตรงตามข้อใด
การศึกษาเพื่อปวงชน
การศึกษาอย่างรอบด้านและสมดุล
การศึกษาที่เป็นศูนย์กลางในภูมิภาค
การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม


14. ข้อใดเรียงลำดับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ถูกต้องที่สุด
การศึกษารายบุคคล-คัดกรอง-ส่งเสริม-ป้องกัน-ส่งต่อ
คัดกรอง-ศึกษารายบุคคล-ส่งเสริม-ป้องกัน-ส่งต่อ
การศึกษารายบุคคล-คัดกรอง-ป้องกัน-ส่งเสริม-ส่งต่อ
คัดกรอง-ป้องกัน-ศึกษารายบุคคล-ส่งเสริม-ส่งต่อ


15. ข้อใดเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนตามวิสัยทัศน์ สพฐ. ปี 2554
เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย
เป็นผู้นำ 1 ใน 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภายในปีการศึกษา 2556
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวยเรียนทุกคน