ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54

28-29 พฤษภาคม 2554 จ.อุดรธานี ณ โรงแรมต้นคูณ
4-5 มิถุนายน 2554 จ.ระยอง ณ โรงแรมสตาร์
11 - 12 มิ.ย. 2554 จ.สุราษฎร์ธานี โรงแรมร้อยเกาะ
18 - 19 มิ.ย. 2554 จ.ชัยภูมิ ณ โรงแรมศิริชัย
25 - 26 มิ.ย. 2554 จ.พิษณุโลก โรงแรมไพลิน
9 - 10 ก.ค. 2554 จ.ศรีสะเกษ โรงแรมเกษศิริ
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ของ สพร. โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้ การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในมาตรฐานใด
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2


2. ข้อใด ไม่ใช่ หลัก SBM หรือ School Based Management
Efficiency
Self – Management
Particpation Of Stakeholders
Whole School Approach


3. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินองค์กรของ สพฐ.ตามหลัก BSC
Financial Perspective
Efficiency and Effectiviness Perspective
Customer Perspective
Internal Process Perspective


4. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามรูปแบบ CIPP Model
Context
Input
Planning
Product


5. ข้อใด ไม่ใช่ Tacit Knowledge
ทักษะ
ฝีมือ
ทฤษฎี
การคิดวิเคราะห์


6. การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เป็นการศึกษาตามข้อใด
Formal Education
Informal Education
Non-formal Education
Internal Education


7. การทำงานที่มีประสิทธิภาพ หรือ Efficiency เกี่ยวข้องกับ Good Governance ข้อใดมากที่สุด ใน 6 หลัก
หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส
หลักความคุ้มค่า


8. Individualized Implementation Plan : IIP หมายถึงข้อใด
แผนการสอนเฉพาะบุคคล
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
แผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล


9. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ความสำคัญกับข้อใดมากที่สุด
ปัจจัยนำเข้า
ผลผลิต
กระบวนการ
ผลสัมฤทธิ์


10. ข้อใด ไม่ใช่ วินัย 5 ประการสู่การเป็น LO หรือ องค์กรแห่งการเรียนรู้
Personal Mastery
Mental Models
Team Teaching
Shared Vision


11. การลาศึกษาต่อตามข้อใดต้องถือว่าเป็นวันลา
ภาคปกติบางส่วน
ภาคนอกเวลาเต็มเวลา
ภาคนอกเวลาบางส่วน ภาคนอกเวลาเต็มเวลา
ภาคปกติเต็มเวลา


12. ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 3N
สร้างกำลังคนให้มีศักยภาพด้าน ICT
ใช้ ICT เป็นหลักในการบริหารจัดการศึกษา
สนับสนุนการเรียนการสอนด้วย ICT
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT


13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ
ภาคปกติ อายุไม่เกิน 45 ปี เว้นแต่เหตุพิเศษ
ภาคปกติ ถูกลดขั้นเงินเดือนไม่น้อยกว่า 4 เดือนสามารถลาศึกษาต่อได้
ภาคนอกเวลา อายุไม่เกิน 55 ปี
ภาคนอกเวลา ต้องมีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า 12 เดือน


14. กรณีที่ครูติวสอบตีเด็กชายแดงโดยไม่เจตนาระหว่างการสอน ผู้ปกครองแจ้งความเอาผิดกับครูติวสอบอายุความการชดใช้ค่าสินไหมกี่ปีใครเป็นผู้จ่าย
1 ปี ครูติวสอบจ่าย
2 ปี โรงเรียนจ่าย
2 ปี ครูติวสอบจ่าย
3 ปี โรงเรียนจ่าย


15. ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตให้ครูและนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกที่สิงคโปร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
เลขาธิการ กพฐ.
รมว.ศธ.


16. ข้อใดหมายถึงปีการศึกษา 2554
16 พค.2554 - 15 พค.2555
1 มค. 2554 - 31 ธค.2554
1 ตค. 2554 - 30 กย.2555
16 พค.2554 - 16 พค.2555