ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54
5-6 เม.ย. 2554 จ.อุบลราชธานี ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ฯ
23 - 24 เมษายน 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
30 เม.ย.- 1 พ.ค. 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
5-6 พฤษภาคม 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมดิไอยรา โคราช
7-8 พฤษภาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
    14 - 15 พฤษภาคม 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
16-17 พฤษภาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก ผู้บริหาร งานงบประมาณ 3.17 การเบิกเงินจากคลัง หรือ GFMIS โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงินคลัง พ.ศ.2551 ปรับให้สอดคล้องกับระบบการเงินภาครัฐแบบใด
PBB
PBBS
GFMIS
FGMIS


2. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ย่อมาจากข้อใด
Government Fiscal Management Information System
Fiscal Government Management Information System
Goverment Fiscal Management Information System
Fiscal Goverment Management Information System


3. เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังจังหวัดไปแล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายแล้วถูกเรียกคืน และได้ส่งคลังก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี คือข้อใด
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินเบิกเกินเหลือจ่ายส่งคืน
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
เงินจ่ายเหลือปีเก่าส่งคืน


4. เงินเบิกเกินส่งคืน หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังจังหวัดไปแล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายแล้วถูกเรียกคืน และได้ส่งคลังภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี คือข้อใด
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินเบิกเกินเหลือจ่ายส่งคืน
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
เงินจ่ายเหลือปีเก่าส่งคืน


5. กรณีไม่สามารถใช้จ่ายเงินได้ตามกำหนด สามารถนำไปจ่ายใด้สูงสุด ตามข้อใด
1 ปี
2 ปี
1 ปีงบประมาณ
2 ปีงบประมาณ


6. เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเงินรายได้แผ่นดิน ใครเป็นผู้มีหน้าที่หักนำส่ง
เจ้าหนี้
ผู้รับจ้าง
ส่วนราชการ
หัวหน้าการเงิน


7. วงเงินตามข้อใด ที่ส่วนราชการทำหรือลงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อจองงบประมาณในระบบ
1,000 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท


8. การจัดจ้างซ่อมอาคารเรียนที่ถูกน้ำท่วมและพายุพัดในภาคใต้ เมื่อกรรมการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้วต้องเบิกเงินจากคลังเพื่อจ่ายภายในข้อใด
15 วัน
15 วันทำการ
30 วัน
30 วันทำการ


9. เงินที่ต้องจ่ายในทุกสิ้นเดือน เช่น เงินเดือน ต้องส่งคำขอเบิกภายในข้อใด
วันที่ 15 ของเดือน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป
วันที่ 20 ของเดือน
วันที่ 20 ของเดือนถัดไป


10. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องในเรื่อง การจ่ายเงินของส่วนราชการ
ส่วนกลาง จ่ายโดยหัวหน้าส่วนราชการระดับ 7 ขึ้นไป
หลักฐานการจ่ายอย่างน้อยต้องมี 5 รายการ ส่วนที่สำคัญ คือ ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน
กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหายให้ใช้สำเนารับรองแทนได้
กรณีไม่มีสำเนาใบเสร็จรับเงินให้ใช้หนังสือรับรองพร้อมเหตุผลประกอบได้


11. การปฏิบัติในการจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นจ่ายเป็นเงินสดในการทดรองราชการในวงเงินตามข้อใด
5,000 บาท
ต่ำกว่า 5,000 บาท
10,000 บาท
ต่ำกว่า 10,000 บาท


12. การเขียนเช็ค กรณีสั่งจ่ายเพื่อนำเงินสดมาจ่าย ออกเช็คสั่งจ่ายในนามใคร และขีดฆ่าคำว่า "หรือผู้ถือ" ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายและรับมอบอำนาจ


13. การจ่ายเงินยืมการปฏิบัติที่คาบเกี่ยวปีงบประมาณ ให้ปฏฺบัติได้ตามข้อใด
ยืมเงินปีงบประมาณปัจจุบัน จ่ายได้ไม่เกิน 90 วันนับแต่เริ่มปีงบประมาณเก่า
ยืมเงินปีงบประมาณปัจจุบัน จ่ายได้ไม่เกิน 90 วันนับแต่เริ่มปีงบประมาณใหม่
ยืมเงินปีงบประมาณปัจจุบัน จ่ายได้ไม่เกิน 30 วันนับแต่เริ่มปีงบประมาณเก่า
ยืมเงินปีงบประมาณเก่า จ่ายได้ไม่เกิน 30 วันนับแต่เริ่มปีงบประมาณใหม่


14. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการยืมเงินไปราชการและการส่งใช้เงินยืมและเงินเหลือจ่าย
ยืมไปราชการภายในประเทศได้ไม่เกิน 90 วัน จำเป็นเกินกำหนดต้องตกลงกับกรมบัญชีกลาง
เดินทางไปราชการอื่น ส่งส่วนผู้ให้ยืมภายใน 15 วันนับจากวันกลับมาถึง
เดินทางไปประจำสำนักงานต่างประเทศ ส่งภายใน 30 วันนับจากวันได้รับเงิน
กลับภูมิลำเนา ให้ส่งภายใน 15 วันนับจากวันได้รับเงิน


15. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องในการรับเงินของส่วนราชการ
ออกใบเสร็จให้ผู้จ่ายเงินทุกครั้ง
รายงานการใช้ใบเสร็จ ภายใน วันที่ 31 ของปีงบประมาณ
ลงรายการผิด ให้ขีดฆ่าจำนวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจำนวนผู้รับเงินลงลายมือชื่อ หรือขีดฆ่าเลิกใช้ทั้งฉบับ
ใบเสร็จรับเงิน ส่วนราชการเก็บรักษาไว้ สตง.ตรวจสอบอย่างน้อย 10 ปี


16. ข้อใด กล่าวถูกต้อง ในการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ
ตู้นิรภัย มีตู้นิรภัย = กุญแจ อย่างน้อย 2 สำรับ สำรับละไม่น้อยกว่า 2 ดอก แต่ไม่เกิน 3 ดอก แต่ละดอกต้องแตกต่างกัน
กุญแจตู้นิรภัย อย่างน้อยต้องมี 3 สำรับ
กรรมการเก็บรักษาเงิน มีอย่างน้อย 3 คน ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
การตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวันให้ตรวจเฉพาะวันที่มีการเปลี่ยนแปลงบัญชี


17. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการนำเงินส่งคลังและฝากคลัง
เงินเบิกจากคลัง ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้ส่งคืนคลังภายใน 15 วันทำการ
เงินนอกงบประมาณ ฝากคลังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
เงินรายได้แผ่นดิน นำส่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง วันใดเกิน 5,000 บาท นำส่งโดยด่วนอย่างช้าไม่เกิน 3 วันทำการ
ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้นำส่งคลัง


18. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ตั้งแต่ 5 หมื่นบาทขึ้นไป สามารถเบิกเหลื่อมปีได้
สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ 6 เดือนนับจากวันสิ้นงบประมาณ
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็น ต้องทำความตกลงกับกรมบัญชีกลางก่อน
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ต้องดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ


19. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการควบคุมและการตรวจสอบ
ทุกสิ้นวันทำการ ให้หัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบเงินสดและเช็คคงเหลือกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
สิ้นปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบรับรอง
กรณี สตง. มีข้อทักท้วง ให้ส่วนราชการชี้แจงภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้ง
การตรวจสอบภายในให้กระทำอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี