ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก-ข ปี 54
5-6 มีนาคม 2554 จ.ศรีสะเกษ ณ โรงแรมบุญศิริบูติก โฮเต็ล
12-13 มีนาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
19 - 20 มีนาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
26-27 มีนาคม 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
2-3 เมษายน 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
9 - 10 เม.ย. 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมราชพฤกษณ์ แกรนด์ โฮเต็ล
    16 - 17 เมษายน 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + CD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก ครู-ผู้บริหาร งานงบประมาณ 2.2 การวางแผนใช้งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 มีกี่รายการ
3
4
5
6


2. ข้อใด ไม่ใช่ รายการ ในข้อ 1
ค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าหนังสือเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


3. ข้อใด คือ ชื่อใหม่โครงการเรียนฟรี 15 ปีที่ถูกต้อง
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
เรียนฟรี 15 ปี
เรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ


4. เงินสนับสนุนโ๕รงการเรียนฟรี 15 ปี รายการค่าจัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาคือข้อใด
1700 บาท/คน/ภาคเรียน
850 บาท/คน/ปี
950 บาท/คน/ภาคเรียน
1900 บาท/คน/ภาคเรียน


5. รายการค่าจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถม (เงินอุดหนุนรายหัว) คือข้อใด
1700 บาท/คน/ปี
1900 บาท/คน/ปี
3500 บาท/คน/ปี
3800 บาท/คน/ปี


6. โรงเรียนติวสอบวิทยา มีครู 7 คนเปิดทำการสอนระดับอนุบาลถึง ม.3 (ม.1-3 จำนวน 30 คน) มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 300 คน โรงเรียนแห่งนี้จะได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในส่วนนักเรียนมัธยมจำนวนกี่บาท
7500 บาท
15000 บาท
105000 บาท
114000 บาท


7. โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียน 120 คนลงมาจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมในส่วนค่าจัดการเรียนการสอนตามข้อใด
1700 บาท/คน/ปี
950 บาท/คน/ภาคเรียน
250 บาท/คน/ภาคเรียน
500 บาท/คน/ภาคเรียน


8. การจัดสรรค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จัดแบบถั่วจ่าย ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (ต่อคนต่อปีการศึกษา)
ก่อนประถม 200 บาท
ประถมศึกษา 300 บาท
ม.ต้น 400 บาท
ม.ปลาย 600 บาท


9. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ระดับ ม.ต้น คือข้อใด
300 บาท/คน/ปีการศึกษา
360 บาท/คน/ปีการศึกษา
450 บาท/คน/ปีการศึกษา
500 บาท/คน/ปีการศึกษา


10. ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ระดับประถมศึกษา คือข้อใด
195 บาท/คน/ภาคเรียน
210 บาท/คน/ภาคเรียน
215 บาท/คน/ภาคเรียน
230 บาท/คน/ภาคเรียน


11. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ให้นำไปใช้ได้ทุกกิจกรรมยกเว้นข้อใด
ซื้อหนังสือ
เข้าค่ายวิชาการ
ค่ายคุณธรรม
ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์


12. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จัดให้กับนักเรียนที่มีผู้ปกครองซึ่งมีรายได้ไม่เกินกี่บาทต่อปี
10,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท
40,000 บาท


13. การจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ข้อใดจัดสรรไม่ถูกต้อง
ประถมศึกษา คนละ 500 บาท/ภาคเรียน
ม.ต้น คนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน
โรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนยากจน(ด้อยโอกาส) 100 %
โรงเรียนขยายโอกาส คนละ 1,000 บาท/ภาคเรียน


14. ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
สนับสนุน 5 รายการ
ค่าหนังสือเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ
ค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนต้องจ่ายเป็ฯเงินสดให้ผู้ปกครอง
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา ICT ต้องจัดให้ผู้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ต่อปี