ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก-ข ปี 54

2-3 เมษายน 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
9 - 10 เม.ย. 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมราชพฤกษณ์ แกรนด์ โฮเต็ล
    16 - 17 เมษายน 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + CD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54
5-6 เม.ย. 2554 จ.อุบลราชธานี ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ฯ
23 - 24 เมษายน 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
30 เม.ย.- 1 พ.ค. 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
5-6 พฤษภาคม 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมดิไอยรา โคราช
7-8 พฤษภาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
    14 - 15 พฤษภาคม 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
16-17 พฤษภาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก งานงบประมาณ 3.3 เงินอุดหนุน 1 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. "บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง ฯ อยู่ในหมวดมาตราใดของ รัฐธรรมนูญ 2550
หมวด 2 มาตรา 22
หมวด 3 มาตรา 22
หมวด 3 มาตรา 49
หมวด 4 มาตรา 50


2. "การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย" อยู่ในหมวดใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2545
หมวด 2 มาตรา 10
หมวด 3 มาตรา 10
หมวด 3 มาตรา 49
หมวด 4 มาตรา 49


3. "ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ฯ ในลักษณะเป็นงบอุดหนุน" อยู่ในหมวดมาตราใด พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
หมวด 8 มาตรา 60 (1)
หมวด 8 มาตรา 60 (2)
หมวด 8 มาตรา 60 (3)
หมวด 8 มาตรา 60 (4)


4. เงินอุดหนุนรายการใดที่ สพฐ. โอนตรงสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายรายหัว
ปัจจัยพื้นฐาน นร. ยากจน
ค่าอาหารนักเรียนประจำ
ค่าอาหารนักเรียน ไป - กลับ


5. เมื่อสถานศึกษาได้รับรายการตามข้อ 4 ให้ออกใบเสร็จระบุตามข้อใด
ได้รับจาก "สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน" ส่ง สพฐ. ภายใน 5 วัน
ได้รับจาก "สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน" ส่ง สพท.ภายใน 5 วันทำการ
ได้รับจาก "สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน" ส่ง สพฐ.ภายใน 7 วัน
ได้รับจาก "สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน" ส่ง สพท.ภายใน 7 วันทำการ


6. สถานศึกษาสามารถใช้จ่ายเงินอุดหนุนได้ตามข้อใด
1 ปี
2 ปี พ.ศ.
2 ปีงบประมาณ
2 ปีการศึกษา


7. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
งบลงทุน


8. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ่ายให้กับนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ที่ผู้ปกครองมีรายได้กี่บาท
20,000 บาท
ไม่เกิน 20,000 บาท
40,000 บาท
ไม่เกิน 40,000 บาท


9. รายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนข้อใดที่ไม่ซ้ำกับเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ค่าหนังสือเรียน
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน


10. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก เบิกจ่ายได้ในอัตราชั่วโมงละ กี่บาท
100
200
300
400


11. การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ครูชำนาญการพิเศษเบิกได้อัตราต่อวันต่อคนกี่บาท ประเภท ข
126
210
180
240


12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประเภทการเดินทางไปราชการ
ประเภท ก คือ การเดินทางเดินทางในจังหวัดเดียวกัน
ประเภท ก คือ การเดินทางจากอำเภออื่นในจังหวัดเดียวกัน
ประเภท ข คือ การเดินทางไปต่างอำเภอในจังหวัดเดียวกัน
การเดินทางจากอำเภออื่นในจังหวัดเดียวกันไปอำเภอเมือง


13. การเบิกค่าที่พัก / วัน / คน ตามมาตรการประหยัด สพฐ. กรณีข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ พักคนเดียว
เหมาจ่ายคนละไม่เกิน 600บาท
เหมาจ่ายคนละไม่เกิน 1,000 บาท
เหมาจ่ายคนละไม่เกิน 1,500บาท
เหมาจ่ายคนละไม่เกิน 2,000บาท


14. การเบิกค่าพาหนะ รถไฟ เทียบเท่าระดับใด ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง กรณีเดินทางชั้น บนอ.ป. ให้แนบกากตั๋วประกอบการขอเบิกด้วย
1-5
2-3
3-5
6 - ขึ้นไป


15. การเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ระดับ 6 ขึ้นไป เดินทางโดยสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost)
ระดับ 7 ชั้นประหยัด
ระดับ 9 ชั้นธุรกิจ
ระดับ 10 ขึ้นไป ชั้นหนึ่ง


16. การใช้สิทธิเบิกค่าพาหนะรับจ้าง ข้ามเขตจังหวัดอื่น ๆ , ข้ามเขตระหว่าง กทม.กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อ กทม. , เดินทางไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เที่ยงละไม่เกินกี่บาทตามลำดับ
300-400-500
400-500-600
700-800-900
100-1100-1200


17. การใช้สิทธิเบิกค่าชดเชยกรณีที่ใช้ยานพาหนะส่วนตัว รถยนต์และจักรยานยนต์ ได้กี่บาทต่อกิโลเมตร ตามลำดับ
2,4
4,2
3,4
4,3


18. ข้อใดหมายถึงการฝึกอบรมระดับกลาง
ผู้เข้าอบรมเกินกึ่งหนึ่ง เป็นข้าราชการระดับ 1 - 2
ผู้เข้าอบรมเกินกึ่งหนึ่ง เป็นข้าราชการระดับ 3 - 8
ผู้เข้าอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป
ผู้เข้าอบรมเกินกึ่งหนึ่ง มิใช่บุคลากรของรัฐ


19. ส่วนราชการจัดอบรมวันที่ 8 - 10 กันยายน 2551 จัดห้องพักรวมอาหารเช้า จัดอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ผู้เข้ารับอบรม (ระดับ 8) ออกจากบ้านพักวันที่ 7 กันยายน2551 เวลา 09.00 น. ถึงที่พักเวลา 18.20.น. และกลับถึงบ้านพักวันที่ 11 กันยายน 2551 เวลา 12.00 น. คงเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับกี่บาท
280 บาท
504 บาท
560 บาท
840 บาท


20. ในการจัดอบรม อัตราค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องดื่ม คือข้อใด ต่อ คนต่อวัน ตามลำดับ (สำหรับการอบรมข้าราชการระดับต้น กลาง และบุคคลภายนอก)
500-25-15
700-25-15
500-50-30
700-50-30