ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (26 จุดแรก)
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์
30 - 31 ก.ค. 2554 จ.กาฬสินธุ์ โรงแรมริมปาว
6-7 ส.ค.2554 จ.หนองคาย โรงแรมทิพย์
13-14 ส.ค.2554 จ.สงขลา โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเทล
20-21 ส.ค. 2554 จ.มหาสารคาม โรงแรมวสุมหาสารคาม
27-28 ส.ค.2554 จ.กาญจนบุรี
3-4 ก.ย.2554 จ.เลย
10 - 11 ก.ย. 2554 จ.เพชรบูรณ์
17-18 ก.ย.2554 จ.หนองบัวลำภู
24-25 ก.ย.2554 จ.นครราชสีมา
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก งบประมาณ 3.7 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวกับผลผลิต สพฐ. โดยนิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
สามารถใช้จ่ายได้ 2 ปีงบประมาณ
บันทึกการรับจ่ายเงินตามระเบียบควบคุมหน่วยงานย่อย
ดอกเบี้ยส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
สถานศึกษาเก็บหลักฐานการใช้จ่ายอย่างน้อย 1 ปี


2. ข้อใดเรียงลำดับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวได้ถูกต้องที่สุด
ทำแผนปฏิบัติการประจำปี-คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ-รายงานสาธารณชน-ใช้จ่ายให้สอดคล้อง
ทำแผนปฏิบัติการประจำปี-คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ-ใช้จ่ายให้สอดคล้อง-รายงานสาธารณชน
คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ-ทำแผนปฏฺบัติการประจำปี-รายงานสาธารณชน-ใช้จ่ายให้สอดคล้อง
คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ-ทำแผนปฏฺบัติการประจำปี-ใช้จ่ายให้สอดคล้อง-รายงานสาธารณชน


3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวของสถานศึกษา
นำไปใช้จ่ายได้ 3 ประเภท คือ งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน
เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ จ้างซ่อม จ้างเหมา ให้เบิกจากงบดำเนินงานประเภทใช้สอย
ค่าซอฟแวร์ 20,000 บาทเบิกจากงบลงทุน ลงบัญชีวัสดุ
ค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง มากกว่า 50,000 บาทเบิกจากงบที่ดินสิ่งก่อสร้าง


4. ผู้บริหารท่านใดใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผอ.ก ซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียนแจกให้นักเรียนทุกคน
ผอ.ข จ่ายเงินสดให้นักเรียนนำไปซื้อเสื้อผ้าซึ่งผลิตเองในชุมชน
ผอ.ค จ่ายเงินสดให้นักเรียนซื้ออาหารกลางวันที่โรงเรียน
ผอ.ง ตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินสดให้นักเรียน 3 คน เพื่อเป็นค่าพาหนะ


5. ข้อใดเรียงลำดับแนวทางดำเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนได้ถูกต้อง
สำรวจข้อมูลนักเรียนรายงานเขต-จัดสรร-ควบคุม-รายงานผล
รายงานผล-ควบคุม-จัดสรร-สำรวจข้อมูลนักเรียนรายงานเขต
สำรวจข้อมูลนักเรียนรายงานเขต-รายงานผล-ควบคุม-จัดสรร
จัดสรร-ควบคุม-สำรวจข้อมูลนักเรียนรายงานเขต-รายงานผล


6. โรงเรียนตามข้อใดสามารถเบิกค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอนได้
โรงเรียนที่มีนักเรียน ม.1-ม.3 อยู่ในพื้นที่กันดาร
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
นักเรียนโรงเรียน ภปร.จุฬา
โรงเรียนปกติที่จัดหอพักและเก็บค่าอาหาร


7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ประเภท ก หมายถึง เดินทางข้ามจังหวัด
ประเภท ข หมายถึง เดินทางจากอำเภอเมือง ไปยัง สพท.ที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
กรณีพักค้างแรมคิด 24 ชั่วโมง = 1 วัน เศษเกิน 12 ชั่วโมง = 1 วัน
กรณีไม่พักค้างแรม ไปกลับทุกวัน คิด 24 ชั่วโมง = 1 วัน เศษเกิน 12 ชั่วโมง = 1 วัน หากไม่ถึง เกิน 6 ชั่วโมง คิด ครึ่งวัน


8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ค่าสมนาคุณวิทยากรสำหรับการบรรยายจ่ายได้ไม่เกิน 5 คน
การนับเวลาอภิปราย 50 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อประกอบทำอาหารกลางวันทุกวัน
การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ เช่น รักษาความปลอดภัย ตกแต่งสถานที่ ทำความสะอาด ให้เบิกลักษณะค่าใช้สอย


9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องจากการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท กรรการคนเดียวก็ได้
การติดอากรแสตมป์ 1 บาท ทุก ๆ 1,000 หรือเศษของ 1,000 บาทของงานจ้าง
การซื้อวัสดุจากห้างสรรพสินค้าวงเงินเกิน 10,000 บาท ไม่ต้องมีใบสั่งซื้อสั่งจ้างก็ได้
การตรวจรับพัสดุ ในวันส่งมอบ อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ


10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
การนำเงินที่หักภาษี ส่งสรรพกรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
การส่งใช้เงินยืมไปราชการให้ส่งใช้ภายใน 15 วันนับแต่วันเดินทางกลับมาถึง
กรณีไม่ส่งใช้เงินยืมไปราชการให้ ผอ.รร.เรียกเก็บเงินชดเชยภายใน 15 วันนับจากครบกำหนดสัญญา
กรณีเดินทางไปปฏฺบัติราชการอื่นให้ส่งใช้เงินยืมภายใน 30 วันนับแต่วันรับเงิน