ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54

28-29 พฤษภาคม 2554 จ.อุดรธานี ณ โรงแรมต้นคูณ
4-5 มิถุนายน 2554 จ.ระยอง ณ โรงแรมสตาร์
11 - 12 มิ.ย. 2554 จ.สุราษฎร์ธานี โรงแรมร้อยเกาะ
18 - 19 มิ.ย. 2554 จ.ชัยภูมิ ณ โรงแรมศิริชัย
25 - 26 มิ.ย. 2554 จ.พิษณุโลก โรงแรมไพลิน
9 - 10 ก.ค. 2554 จ.ศรีสะเกษ โรงแรมเกษศิริ
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก งบประมาณ 3.5 การบริหารงบประมาณ โอนเปลี่บนแปลงงบ ระบบควบคุมหน่วยงานย่อย 2544 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับมอบอำนาจการบริหารใช้จ่ายการเงินไม่สามารถมอบอำนาจดังกล่าวต่อได้ยกเว้นมอบอำนาจให้ใคร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เลขาธิการ กพฐ.


2. กรณีผู้อำนวยการโรงเรียนไม่อยู่หรือไม่มีไปราชการการมอบอำนาจข้อใดกล่าวถูกต้อง
ครู รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ครู ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน


3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการบริหารงบประมาณ
ผู้อำนวยการมีอำนาจใช้จ่ายเงินอุดหนุนได้ 3 งบประมาณ คือ งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน
วงเงินตั้งแต่ 5 หมื่นบาทขึ้นไป ผอ.รร.สามารถกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ได้ 6 เดือน
เงินโครงการอาหารกลางวันและนมที่รับจาก อปท. ลงบัญชีเงินงบประมาณ
งบประมาณแบ่งตามประเภทรายจ่ายได้ 5 ประเภท


4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ต้องไม่กระทบงบดำเนินงานค่าสาธารณูปโภคเป็นหลัก
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต้องวงเงินต่ำกว่า 2 ล้านบาทและ 10 ล้านบาทตามลำดับ
ผอ.รร.สามารถนำเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณมาจ่ายเพิ่มเติมได้
รายงานอย่างช้าไม่เกิน 15 วันนับแต่โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ


5. งบกลางตามข้อใดไม่สามารถเบิกจ่ายโดยตรงได้
บำเหน็จบำนาญ
เงินสำรอง
เงินสมทบ
เงินเลื่อนขั้นปรับวุฒิ


6. ตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 เงินที่โรงเรียนได้รับคือข้อใด
เงินงบประมาณ , เงินอกงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ , เงินรายได้แผ่นดิน
เงินงบประมาณ , เงินรายได้แผ่นดิน
เงินงบประมาณ , เงินนอกงบประมาณ , เงินรายได้แผ่นดิน


7. ข้อใด ไม่ใช่ เงินนอกงบประมาณ ตามระบบงบประมาณหน่วยงายย่อย
เงินรายได้สถานศึกษา
เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย
เงินลูกเสือ 5 บาท , เงินยุวกาชาด 10 บาท
เงินค่าปรับผิดสัญญาซ่อมคอมพิวเตอร์จากเงินผ้าป่าสามัคคี


8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินรายได้แผ่นดิน
เงินอุดหนุนทั่วไปเหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณคือเงินรายได้แผ่นดิน
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน คือ เงินรายได้แผ่นดิน
โรงเรียนต้องให้เจ้าหน้าที่นำส่งอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
วันใดมีเงินเกิน 1 หมื่นบาทให้นำส่งอย่างช้าภายใน 7 วันทำการ


9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติรับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินสนับสนุนโครงการงันเด็ก ถือเป็นเงินรายได้สถานศึกษา
เงินค่าอาหารกลางวันและนม ใช้ไม่หมดต้องนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน ใช้เกินต้องตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
เงินโครงการอาหารกลางวันสำรองจ่ายเงินสดในมือได้ไม่เกิน โครงการละ 5 หมื่นบาท
นำฝากธนาคารรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีให้ฝากธนาคารพาณิชย์ วงเงินไม่เกิน 2 แสนบาท เกินฝาก สพท. ดอกเบี้ยส่งเป็นรายได้แผ่นดิน


10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการปฏิบัติรับเงินจากองค์กรปกครองส่วนงถิ่น
รับเงินทุกครั้งออกใบเสร็จ ใช้ใบเสร็จของส่วนราชการระดับกรม
ได้รับเงินแล้วให้นำไปจ่ายภายใน 15 วัน
รายงาน ผอ.เขต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการโครงการอาหารกลางวันมี 3 คน คือ ประธานและกรรมการ 2 คน