โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก ชุด 4 สมรรถนะ v 1 การทำงานเป็นทีม โดย ติวสอบดทคอม

1. ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ข้อใดหมายถึงการทำงานเป็นทีม
Conceptual Thinking
Team work
Communication & Infuencing
Self Development


2. ข้อใดหมายถึงการทำงานเป็นทีมตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น หรือ แสดงบทบาทผู้นำ ผู้ตาม ได้อย่างเหมาะสม
การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน


3. การทำงานเป็นทีม ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.มีกี่ตัวบ่งชี้
2
3
4
5


4. ข้อใด ไม่ใช่ ตัวบ่งชี้ของการทำงานเป็นทีม
การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน
การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
การคิดเชิงระบบ
การเสริมแรง ให้กำลังใจ ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน


5. ผู้บริหารท่านใดมีสมรรถนะการทำงานเป็นทีมสูงที่สุด
ผอ.แดง กล่าวชมครูในโรงเรียนทุกครั้งที่จัดงานร่วมกับชุมชน
ผอ.ขาว ร่วมกับคณะครูในโรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ
ผอ.เขียว เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองและดำเนินการประชุมได้อย่างยอดเยี่ยม
ผอ.ส้ม นำคณะครูร่วมกับชุมชนในการจัดงานประจำปีของท้องถิ่น


6. ผู้บริหารตามข้อใด มีภาวะความเป็นผู้นำสูงที่สุด
รอง.ผอ.ขาว มีความสามารถด้านการเขียนเว็บไซต์และช่วยถ่ายทอดให้กับครูในโรงเรียนจนสามารถทำได้ทุกคน
ผอ.สมศักดิ์ เป็นกำลังสำคัญในจังหวัดในเรื่องการบริหารแบบมีส่วน่วม
รอง.ผอ.เขต สมชาย สามารถเปลี่ยน Best Practice ของเขตพื้นที่การศึกษามาหลอมรวมเป็นวิสัยทัศน์เขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างสมดุล
ผอ.เขต สมหมาย บริหารเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินจากผู้ตรวจราชการในขั้นยอดเยี่ยมสองปีซ้อน


7. TEAMWORK อักษร M น่าจะเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
เชื่อถือได้
แบ่งปันผลประโยชน์
โอกาส
การบริหารจัดการ


8. สิ่งใดสำคัญที่สุดในกระบวนการสร้างทีม
เป้าหมายร่วมกัน
ความรู้สึกเดียวกัน
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
มนุษยสัมพันธ์


9. ข้อใด ไม่ใช่รูปแบบการทำงานเป็นทีมโดยยึดหลัก 3H
HEART
HEAD
HAND
HAPPY


10. สุภาษิตในข้อใดเข้ากับหลักการทำงานเป็นทีมมากที่สุด
รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด
คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย
ฝนทั่งให้เป็นเข็ม


11. ข้อใดเรียงลำดับกระบวนการทำงานเป็นทีมได้ถูกต้อง
ปรับปรุงงาน , การประเมินผล , การพัฒนาทีมงาน , การวางแผนการทำงานเป็นทีม , การกำหนดจุดมุ่งหมายในการทำงาน
การกำหนดจุดมุ่งหมายในการทำงาน , การวางแผนการทำงานเป็นทีม , การพัฒนาทีมงาน , การประเมินผล , ปรับปรุงงาน
การวางแผนการทำงานเป็นทีม , การกำหนดจุดมุ่งหมายในการทำงาน , การพัฒนาทีมงาน , การปรับปรุง , การประเมินผล
การประเมินผล , การกำหนดจุดมุ่งหมายในการทำงาน , การวางแผนการทำงานเป็นทีม , การพัฒนาทีมงาน


12. ขั้นตอนใดสำคัญที่สุดในการพัฒนาทีมงาน
การกำหนดจุดมุ่งหมายร่วมกัน
การสร้างความร่วมมือร่วมใจ
การสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกัน
การระดมสมอง


13. TQM น่าจะเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การจัดการคุณภาพทั้งองค์กร
การบริหารตามสถานการณ์


14. การปรับปรุงงานให้ต่อเนื่อง หรือ CQI เมื่อมีการปรับปรุงการปฏฺบัติงานแล้วควรดำเนินการตามข้อใดเป็นลำดับแรก
Plane
Do
Check
Act


15. 7 ขั้นตอนของ QC STORY ข้อใดสำคัญที่สุด
สำรวจสภาพปัจจุบัน
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและวางมาตรการแก้ไข
กำหนดมาตรฐาน
ลงมือปฏิบัติตามแผนมาตรการแก้ไข