ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54

28-29 พฤษภาคม 2554 จ.อุดรธานี ณ โรงแรมต้นคูณ
4-5 มิถุนายน 2554 จ.ระยอง ณ โรงแรมสตาร์
11 - 12 มิ.ย. 2554 จ.สุราษฎร์ธานี โรงแรมร้อยเกาะ
18 - 19 มิ.ย. 2554 จ.ชัยภูมิ ณ โรงแรมศิริชัย
25 - 26 มิ.ย. 2554 จ.พิษณุโลก โรงแรมไพลิน
9 - 10 ก.ค. 2554 จ.ศรีสะเกษ โรงแรมเกษศิริ
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาคก วิชาการ ชุด 2.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 ควรยึดหลักตามข้อใด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษา
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองได้


2. การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 กระบวนการเรียนรู้ควรมีลักษณะตามข้อใด
constroctivism
cognativism
หลากหลาย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


3. ท่านเป็นผู้บริหารจะให้ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 แบบอิงมาตรฐาน ตามหลักการของ Backward Design ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนได้ถูกต้อง
กำหนดเป้าหมายสะท้อนมาตรฐาน - กำหนดหลักฐาน ร่องรอย - ออกแบบกิจกรรม
ออกแบบกิจกรรม - กำหนดเป้าหมายสะท้อนมาตรฐาน - กำหนดหลักฐาน ร่องรอย
กำหนดหลักฐาน ร่องรอย - ออกแบบกิจกรรม - กำหนดเป้าหมายที่สะท้อนมาตรฐาน
กำหนดเป้าหมายสะท้อนมาตรฐาน - ออกแบบกิจกรรม - กำหนดหลักฐาน ร่องรอย


4. กรณีโรงเรียนของท่านเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในข่ายต้องยุบ รวม หรือเลิกตามนโยบาย สพฐ. ครูไม่ครบชั้นท่านจะแก้ปัญหาอย่างไร
เสนอเรื่องไปที่เขตพื้นที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการตามนโยบาย
สอนคละชั้น
สอนรวมชั้น ใช้โทรทํศน์จากสัญญาณดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวล
สอนคละชั้น ใช้โทรทํศน์จากสัญญาณดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวล


5. รูปแบบการสอนที่นำเนื้อหาหลายวิชาที่มีลักษณะคล้ายกัน มาสอดแทรกในรายวิชาที่ตนเองสอนเป็นรูปแบบการสอนบูรณาการแบบใด
บูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว
บูรณาการแบบสอนเป็นทีม
บูรณาการภายในกลุ่มสาระ
บูรณาการแบบพหุวิทยาการ


6. ข้อใด คือ ความหมายของการสอนแบบบูรณาการคู่ขนาน
ครูคนเดียว สอนเรื่องเดียวกัน สอนคนละวิชา
ครูสองคน สอนเรื่องเดียวกัน สอนคนละวิชา
ครูคนเดียว สอนคนละเรื่อง สอนวิชาเดียวกัน
ครูสองคน สอนคนละเรื่อง สอนวิชาเดียวกัน


7. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบพหุวิทยาการ หรือ Multidisciplinary
การฟัง
การพูด
การคิด
การเขียน


8. ข้อใดเรียงลำดับการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL โดยใช้วัฏจักร 4MAT
Why - What - How - If
If - What - How - If
Why - What - If - How
What - Why - How - If


9. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (e-Learning) ปีงบประมาณ 2554 ที่จัดให้แก่โรงเรียน มีกี่ระบบ กี่รูปแบบ อะไรบ้าง
4 ระบบ 17 รูปแบบ CL , CC , MC , CDL
4 ระบบ 19 รูปแบบ DL , CC , MC , CDL
5 ระบบ 17 รูปแบบ CL , CC , MC , CDL
5 ระบบ 19 รูปแบบ DL , CC , MC , CDL