ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (26 จุดแรก)
9 - 10 ก.ค. 2554 จ.ศรีสะเกษ โรงแรมเกษศิริ
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์
30 - 31 ก.ค. 2554 จ.กาฬสินธุ์ โรงแรมริมปาว
6-7 ส.ค.2554 จ.หนองคาย โรงแรมทิพย์
13-14 ส.ค.2554 จ.สงขลา โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเทล
20-21 ส.ค. 2554 จ.มหาสารคาม โรงแรมวสุมหาสารคาม
27-28 ส.ค.2554 จ.กาญจนบุรี
3-4 ก.ย.2554 จ.เลย
10 - 11 ก.ย. 2554 จ.เพชรบูรณ์
17-18 ก.ย.2554 จ.หนองบัวลำภู
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก วิชาการ ชุด 1.6 วัดประเมินผล ปรับเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 5 ประเมินรอบสามขั้นพื้นฐาน โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ตัวบ่งชี้ที่ 5 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับปฐมวัย คือข้อใด
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


2. ข้อใดหมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ 5 ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายใน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


3. ข้อใดหมายถึง ระดับคุณภาพ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม การศึกษาปฐมวัย
ปรับปรุง - พอใช้ - ดี - ดีมาก
ต้องปรับปรุง - พอใช้ - ดี - ดีมาก
ต้องปรับปรุง - ควรปรับปรุง - พอใช้ - ดี - ดีมาก
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน - ต้องปรับปรุง - พอใช้ - ดี - ดีมาก


4. ข้อใด หมายถึง ระดับคุณภาพ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียงตามลำดับคุณภาพจากน้อยไปหามาก
ปรับปรุง - พอใช้ - ดี - ดีมาก - ดีเยี่ยม
ต้องปรับปรุง - ควรปรับปรุง - ดี - ดีมาก - ดีเยี่ยม
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน - ต้องปรับปรุง - พอใช้ - ดี - ดีมาก
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน - ควรปรับปรุง - พอใช้ - ดี - ดีมาก


5. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ตัวบ่งชี้ย่อย
4
6
8
9


6. ตัวบ่งชี้ที่ 5 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับขั้นพื้นฐานและปฐมวัยมีตัวบ่งชี้ย่อยแตกต่างกันเท่าไร
2
4
6
8


7. โรงเรียนที่จะผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องได้คะแนนตามข้อใด จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
4
8
12
16


8. เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อใดหมายถึงระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
0.49
0.50
1.00
1.50


9. ข้อใดหมายถึงระดับพัฒนาการตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตัวบ่งชี้ที่ 5 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลดลง - คงที่ - สูงขึ้น
ลดลง - คงที่ - เพิ่มขึ้น
ต่ำลง - เปลี่ยนแปลง - สูงขึ้น
ต่ำลง - คงที่ - สูงขึ้น


10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 5 กรณีสถานศึกษาเปิดใหม่ (ยังไม่มีผลสอบ O-Net)
ต้องประเมิน 3 กลุ่ม 12 ตัวบ่งชี้
ต้องมีผลการประเมินภายนอกระดับสถานศึกษา 64 คะแนนขึ้นไป
ต้องมีตัวบ่งชี้อย่างน้อย 9 ตัวบ่งชี้ได้ระดับดีขึ้นไป
ต้องไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับต้องปรับปรุงหรือควรปรับปรุงเร่งด่วน