ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก-ข ปี 54

19 - 20 มีนาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
26-27 มีนาคม 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
2-3 เมษายน 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
9 - 10 เม.ย. 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมราชพฤกษณ์ แกรนด์ โฮเต็ล
    16 - 17 เมษายน 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + CD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54
5-6 เม.ย. 2554 จ.อุบลราชธานี ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ฯ
23 - 24 เมษายน 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
30 เม.ย.- 1 พ.ค. 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
5-6 พฤษภาคม 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมดิไอยรา โคราช
7-8 พฤษภาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
    14 - 15 พฤษภาคม 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
16-17 พฤษภาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก ข งานวิชาการ ชุด 1.7 การวิจัยทางการศึกษา โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ข้อใดคือความหมายของการวิจัยที่ถูกต้องที่สุด
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ค้นหาความจริงที่ถูกต้องแม่นยำ
กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงที่มีระบบและวิธีการที่น่าเชื่อถือ
กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงที่มีระบบ
วิธีการค้นหาความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแม่นยำ


2. ข้อใดเรียงลำดับวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง
กำหนดปัญหา รวบรวมข้อมูล ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล
กำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล สรุปผล
กำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล
กำหนดปัญหา รวบรวมข้อมูล วิตั้งสมมุติฐาน สรุปผล วิเคราะห์ข้อมูล


3. R & D คืออะไร
การวิจัย
การวิจัยทางการศึกษา
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การวิจัยและพัฒนา


4. R & D มีกี่ขั้นตอน
5 ขั้นตอน
7 ขั้นตอน
9 ขั้นตอน
11 ขั้นตอน


5. ข้อใดเรียงลำดับกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้ถูกต้อง
สำรวจวิเคราะห์ปัญหา - กำหนดวิธีแก้ - พัฒนานวัตกรรม - ใช้นวัตกรรม - เสนอผลงาน
กำหนดวิธีแก้ - พัฒนานวัตกรรม - สำรวจวิเคราะห์ปัญหา - ใช้นวัตกรรม - เสนอผลงาน
สำรวจวิเคราะห์ปัญหา - กำหนดวิธีแก้ - ใช้นวัตกรรม - พัฒนานวัตกรรม - เสนอผลงาน
สำรวจวิเคราะห์ปัญหา - พัฒนานวัตกรรม - กำหนดวิธีแก้ - ใช้นวัตกรรม - เสนอผลงาน


6. เครื่องมือวัดผลในข้อใดมีความเชื่อมั่นมากที่สุด
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบทดสอบแบบปรนัย
แบบทดสอบแบบอัตนัย


7. เครื่องมือวัดผลที่ดีต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ตามข้อใด
+1
0
0.50
0.20 - 0.80


8. เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ที่ดีต้องมีค่าตามทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
ค่า p ที่ดีอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80
ค่า r ที่ดี คือ 0.20 ขึ้นไป
มีความเที่ยงตรง และมีความเป็นปรนัย
มีความเที่ยงตรง แต่ไม่จำเป็นต้องมีความเชื่อมั่น


9. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของเครื่องมือวัดที่ดี
Validity
Norminal
Reliability
Objectivity


10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
Norminal Scale คือมาตรานามบัญญัติ เช่น ชื่อคน สัตว์
Ordinal Scale คือมาตราเรียงอันดับ เช่น ที่ 1 2 3
Interval Scale คือมาตราอันตรภาค มีศูนย์แท้
Ratio Scale คือมาตราอัตราส่วน เช่น อุณหภูมิ


11. " เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนดีประจำอำเภอที่ใช้สื่อเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น" ข้อใดหมายถึงตัวแปรอิสระในงานวิจัยดังกล่าว
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีประจำอำเภอ
สื่อเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


12. จากข้อ 11 ตัวแปรตามคือข้อใด
โรงเรียน
รูปแบบ
เทคโนโลยี
ผลสัมฤทธิ์


13. การวิจัย ไม่ได้กล่าวไว้ใน มาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
มาตรา 25
มาตรา 30
มาตรา 67
มาตรา 68


14. R & D มีการพัฒนานวัตกรรมกี่ครั้งก่อนเผยแพร่
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้ง


15. งานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ส่งขอวิทยฐานะของข้าราชการครูมีกี่บท ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง
บทนำ - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - วิธีดำเนินการ - ผลการศึกษา - สรุปผล
บทนำ - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - การเก็บรวบรวมข้อมูล - ผลการศึกษา - สรุปผล
บทนำ - วิธีดำเนินการ - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - ผลการศึกษา - สรุปผล
บทนำ - วิธีดำเนินการ - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - สรุปผล - อภิปราย ข้อเสนอแนะ