ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54
5-6 เม.ย. 2554 จ.อุบลราชธานี ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ฯ
23 - 24 เมษายน 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
30 เม.ย.- 1 พ.ค. 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
5-6 พฤษภาคม 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมดิไอยรา โคราช
7-8 พฤษภาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
    14 - 15 พฤษภาคม 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
16-17 พฤษภาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
21-22 พฤษภาคม 2554 จ.ปทุมธานี ณ โรงแรมแมนฮัตตัน
28-29 พฤษภาคม 2554 จ.อุดรธานี ณ โรงแรมต้นคูณ
4-5 มิถุนายน 2554 จ.ระยอง ณ โรงแรมสตาร์
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก งานวิชาการ 2.11 การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ข้อใด ไม่ใช่ กระบวนการประกันคุณภาพภายใน
การควบคุมคุณภาพ
การกำหนดมาตรฐาน
การตรวจสอบคุณภาพ
การประเมินคุณภาพ


2. ข้อใด ไม่ใช่ระบบประกันคุณภาพภายใน
การประกันคุณภาพภายใน
การติดตามตรวจสอบ
การกำหนดแผน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ


3. ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีกี่ขั้นตอน
3
5
8
9


4. หากท่านได้รับการบรรจุเป็นผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่านจะดำเนินการประกันคุณภาพภายในข้อใดเป็นลำดับแรก
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ
กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา
กำหนดแผนการประกันคุณภาพ
การบริหารจัดการทั้งระบบ


5. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในได้ถูกต้อง
กำหนดมาตรฐาน-ทำแผน-บริหาร-ดำเนินการ-ตรวจสอบ-ทำประกัน-รายงาน-ดำเนินการต่อเนื่อง
วางแผน - ดำเนินการ - ควบคุมตรวจสอบ-ปรับปรุงแก้ไข
จัดข้อมูลสารสนเทศ-วางแผน-กำหนดมาตรฐาน-บริหาร-ดำเนินการ-ตรวจสอบ-ประกันคุณภาพ-รายงานต่อเนื่อง
ประกันคุณภาพ-ควบคุมคุณภาพ-ประเมินคุณภาพ


6. ข้อใดหมายถึงมาตรฐานการศึกษาของชาติ
3 มาตรฐาน 9 ตัวบ่งชี้
3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้
5 มาตรฐาน 9 ตัวบ่งชี้
5 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้


7. ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานการศึกษาของชาติ
คุณลักษณะพึงประสงค์ในฐานะพลเมืองและพลโลก
แนวการจัดการศึกษา
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง


8. ข้อใด หมายถึง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
3 ด้าน 18 มาตรฐาน 82 ตัวบ่งชี้
4 ด้าน 18 มาตรฐาน 82 ตัวบ่งชี้
3 ด้าน 18 มาตรฐาน 84 ตัวบ่งชี้
4 ด้าน 18 มาตรฐาน 84 ตัวบ่งชี้


9. ข้อใด ไม่ใช่มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการพัฒนาชุมชนและการเรียนรู้


10. ข้อใด คือ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 ด้าน 18 มาตรฐาน 82 ตัวบ่งชี้
4 ด้าน 18 มาตรฐาน 84 ตัวบ่งชี้
5 ด้าน 15 มาตรฐาน 56 ตัวบ่งชี้
5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้


11. ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในขั้นพื้นฐาน
คุณภาพผู้เรียน
การจัดการเรียนการสอน
การจัดการศึกษา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา


12. ข้อใด เกณฑ์การประเมินคุรภาพภายนอกรอบสาม
3 กลุ่ม 11 ตัวบ่งชี้
4 กลุ่ม 11 ตัวบ่งชี้
3 กลุ่ม 12 ตัวบ่งชี้
4 กลุ่ม 12 ตัวบ่งชี้