โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบความรอบรู้ ชุด 115 มองมุมกว้างความรอบรู้ตามหลักสูตรสอบ 2

1. ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกคนที่ 27 เป็นปีที่เท่าไรในรัชกาลปัจจัน
62
63
64
65


2. ตามแผนบริหารราชการแผ่นิน พ.ศ.2552-2554 มีการดำเนินงานตามแผนอยู่กี่แนวนโยบาย
4
6
8
11


3. การสร้างความสมานฉันฑ์ของคนในชาติ เป็นนโยบายข้อใดของรัฐบาล
นโยบายเร่งด่วน
นโยบายความมั่นคง
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเองที่ดี
นโยบายด้านสังคม


4. นโยบายรัฐบาลที่ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มุ่งเน้นตามข้อใด
อนุบาล - ม.ปลาย
ก่อนประถม ประถม มัธยม
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา


5. วันรักการอ่านตรงกับข้อใด
1 เมษายน
2 เมษายน
1 มิถุนายน
2 มิถุนายน


6. ทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ ตรงกับข้อใด
2545 - 2559
2551-2560
2552-2561
2553-2562


7. ยุทธศษสตร์ส่งเสริมการอ่านของประเทศมีกี่ยุทธศาสตร์
3
4
9
11


8. ผู้รักษาการตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน คือใคร
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร


9. AFTA เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
เขตการค้าเสรีอาเชีย
เขตการค้าเสรีอาเซี่ยน
ต่อต้านสิทธิมนุษยชน
ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ


10. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
การวางแผนหลักสูตร
การวางแผนใช้หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตร
การรายงานผลการใช้หลักสูตร


11. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศ
การกำหนดมาตรฐานและแผนการจัดการศึกษา
การบริหารจัดการศึกษา
การรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


12. ข้อใด ไม่ใช่ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2555
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล


13. เป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลักให้เพิ่มขึ้นตามข้อใดต่อปี
ร้อยละ 2
ร้อยละ 3
ร้อยละ 4
ร้อยละ 5


14. กลยุทธ์ของ สพฐ. ปี 2554 มีกี่ข้อ
3
5
6
9


15. ข้อใด เกี่ยวข้องกับ SCML มากที่สุด
3S
4S
6S
7S


16. การพัฒนาครูและผู้บริหารตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง มีกี่โมดูล
3
5
7
9


17. การยกระดับการให้บริการและทำงานเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน เกี่ยวข้องกับข้อใด ของ ก.พ.ร. ปัจจุบันมากที่สุด
ยุทธศษสตร์ที่ 1
ยุทธศษสตร์ที่ 2
ยุทธศษสตร์ที่ 3
ยุทธศษสตร์ที่ 4