โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ โดยติวสอบดอทคอม ความรอบรู้ ชุด 116 สรุปผลงาน รมว.ศธ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ครึ่งปี 52 รางวัลซีไรต์ 53

1. นโยบายด้านการศึกษา ของ รมว.ศธ. ชินวรณ์ บุณยเกียรติ มีกี่ข้อ
5
8
9
11


2. นโยบายด้านการศึกษา รมว.ศธ. ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ข้อใดสำคัญที่สุด
เรียนดี เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
การปฏฺรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
พัฒนาครูทั้งระบบ
กศน.ตำบล


3. ข้อใดไม่ใช่การวางระบบในเรื่องทิศทางการศึกษาในทศวรรษที่สอง
การสร้างเยาวชนยุคใหม่
การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่


4. สสค. คืออะไร
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
คณะกรรมการสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
คณะกรรมการการเรียนรู้และสังคมคุณภาพเยาวชน


5. โรงเรียนดีประจำตำบลนำร่องมีจำนวนกี่โรงเรียน
500
180
181
182


6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
โรงเรียนดีระดับสากล 500 โรง โรงเรียนดีประจำอำเภอ 2500 โรง โรงเรียนดีประจำตำบลนำร่อง 182 โรง
โรงเรียนดีระดับสากล 250 โรง โรงเรียนดีประจำอำเภอ 500 โรง โรงเรียนดีประจำตำบลนำร่อง 181 โรง
โรงเรียนดีระดับสากล 200 โรง โรงเรียนดีประจำอำเภอ 2500 โรง โรงเรียนดีประจำตำบลนำร่อง 182 โรง
โรงเรียนดีระดับสากล 500 โรง โรงเรียนดีประจำอำเภอ 2000 โรง โรงเรียนดีประจำตำบลนำร่อง 182 โรง


7. เป้าหมาย จำนวนนักเรียน ต่อ คอมพิวเตอร์ตามโครงการ SP2 คือข้อใด
1 : 10
10 : 1
1 : 20
20 : 1


8. โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี ปีที่ 2 ใช้งบประมาณ ตามข้อใด
70,000 ล้านบาท
71,000 ล้านบาท
72,000 ล้านบาท
73,000 ล้านบาท


9. ตั้งแต่ปี 2549 -2553 สพฐ.มีการถ่ายโอนโรงเรียนไปยัง อปท.จำนวนกี่แห่ง
448 โรง
449 โรง
555 โรง
559 โรง


10. ตามนโยบายรัฐมนตรีชินวรณ์ บุณยเกียรติ "แหล่งเรียนรู้ราคาถูก " หมายถึงนโยบายในข้อใด
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
เรียนดี เรียนฟรี 15 ปี
กศน.ตำบล
การพัฒนาครูทั้งระบบ


11. เป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียนให้เกิดขึ้นได้ในปีใด
2556
2558
2559
2555


12. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของ นร. นศ. เชิงรุกที่ต้องดำเนินก่อนคือข้อใด
ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทเป็นปัญหาสำคัญ
ให้สถานศึกษาในกลุ่มเสี่ยงจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ให้สถานศึกษามีการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
บูรณาการหลักสูตรเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง


13. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของ นร. นศ. ระยะยาว ลำดับแรก คือข้อใด
ให้สถานศึกษาในกลุ่มเสี่ยงจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ให้สถานศึกษาสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ให้สถานศึกษามีการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ให้มีการวิจัย หาองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทกัน


14. เป้าหมาย จะให้มีการผลิตครูพันธ์ใหม่ในอีก 10 ปีข้างหน้าจำนวนกี่คน
100,000 คน
200,000 คน
300,000 คน
400,000 คน


15. รางวัลวรรณกรรม สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ปี 2553 เข้ารอบสุดท้ายกี่เล่ม
5 เล่ม
6 เล่ม
8 เล่ม
9 เล่ม


16. หนังสือที่ได้รับ รางวัลซีไรต์ ปี 2553 คือข้อใด
ฉันอยากร้องเพลงสัก
เดินตามรอย
ในความไหวนิ่งงัน
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี


17. ใครได้รับรางวัล ซีไรต์ ปี 2553
ศิริวร แก้วกาญจน์
วันเนาว์ ยูเด็น
โชคชัย บัณฑิต
ซะการีย์ยา อมตยา