โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 117 ระบบควบคุมภายใน โดย ติวสอบดอทคอม

1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด
15 ต.ค.2544
16 ต.ค.2544
17 ต.ค.2544
18 ต.ค.2544


2. การควบคุมภายใน ใครเป็นผู้กำหนด
ผู้บริหาร
บุคลากรของหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
ทุกคนในหน่วยงาน


3. ทุกข้อ คือวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ยกเว้นข้อใด
ด้านการดำเนินงาน
ด้านการรายงานทางการเงิน
ด้านการปฏฺบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล


4. การรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในรายงานตามข้อใด
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


5. จากข้อ 4 ให้รายงานตามข้อใด
ภายใน 90 วัน
ก่อน 90 วันหลังสิ้นปี
ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ
ภายใน 90 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ


6. ส่วนประกอบของการควบคุมภายในมีกี่ประการ
3 ประการ
4 ประการ
5 ประการ
6 ประการ


7. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของการควบคุมภายใน
สภาพแวดล้อม
การประเมินความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา


8. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงได้ถูกต้อง
การระบุปัจจัยเสี่ยง , การวิเคราะห์ความเสี่ยง , การบริหารความเสี่ยง
การระบุปัจจัยเสี่ยง , การบริหารความเสี่ยง , การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยง , การระบุปัจจัยเสี่ยง , การบริหารความเสี่ยง
การระบุปัจจัยเสี่ยง , การวิเคราะห์ความเสี่ยง , การบริหารความเสี่ยง , การประเมินความเสี่ยง


9. ผู้บริหารที่ใช้หลักการมีส่วนร่วม ให้ทุกคนอยู่ด้วยกันบนหลักความถูกต้อง เข้ากับการบริหารความเสี่ยงตามข้อใด
Take Risk
Treat Risk
Terminate Risk
Transfer Risk