โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 119 จุดเน้นแกนกลาง 51 ครูธุรการ SP2 เงินเดือนใหม่ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉ.8 พ.ศ.2553

1. จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ปี 2551 ระดับชั้นใดที่เน้นให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต และสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ป.1-3
ป.4-6
ม.1-3
ม.4-6


2. การศึกษาระดับชั้นใดเน้นอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ป.1-3
ป.4-6
ม.1-3
ม.4-6


3. นักเรียนชั้นใด ต้องมีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ป.3
ป.5
ม.2
ม.4


4. นักเรียน ชั้น ม.4 ตามหลักสูตรแกนกลาง 51 ต้องมีลักษณะตามข้อใดเป็นสำคัญ
ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
มีสมรรถนะ และทักษะขั้นสูง เป็นผู้นำ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์


5. ยุทธศษสตร์ในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางฯ ปี 2551 มีกี่ยุทธศาสตร์
2
3
4
5


6. ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางฯ ปี 2551 ข้อใดที่ต้องดำเนินการเป็นลำดับแรก
กระตุ้น เร่งรัด ส่งเสริมสนับสนุนการนำจุดเน้นไปสู่การปฏฺบัติอย่างเป็นรูปธรรมทุกรูปแบบ
เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้
สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย
ผลักดันให้มีการประเมินผลที่เน้นระดับห้องเรียน


7. ข้อใดคือวันแถลงประกาศจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ ปี 2551
7-8 ตุลาคม 2553
11 - 16 ตุลาคม 2553
22 ตุลาคม 2553
1 พฤศจิกายน 2553


8. ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 หน่วยงานใดได้คะแนนประเมินสูงที่สุดของกระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สกอ.
สอศ.
สป.


9. หากข้าราชการครู และบุคลากรเสียชีวิตในพื้นที่เสี่ยงภัย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ให้ได้รับการปูนบำเหน็จความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือนตามข้อใด
ไม่เกิน 3 ขั้น
ไม่เกิน 5 ขั้น
ไม่เกิน 7 ขั้น
ไม่เกิน 9 ขั้น


10. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามโครงการ SP2 ได้รับเงินเดือนตามข้อใด
7,940 บาท/คน/เดือน
7,940 บาท/คน/ภาคเรียน
5,080 บาท/คน/เดือน
8,745 บาท/คน/เดือน


11. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ครูธุรการต้องจ่าย คือข้อใด
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน
ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
ร้อยละ 3 ของเงินเดือน
ร้อยละ 3 ของค่าจ้าง


12. การรับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ หมายถึง การรับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับในข้อใด ตาม กฏ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553
ครูผู้ช่วย , คศ.1 , คศ.2
คศ.1 , คศ.2
คศ.2 , คศ.3
คศ.3 , คศ.4


13. การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว กระทรวงการคลังอาจกำหนดให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราสูงได้ตามข้อใด
จ่ายจริง
ตามจริง
ตามความจำเป็น
เท่าที่จ่ายจริง


14. ข้อใดหมายถึง การเดินทางไปราชการ ประเภท ก
การเดินทางในท้องที่ต่างอำเภอในจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นอำเภอเมือง
การเดินทางไปราชการในท้องที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงาน
การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นท้องที่ปฏิบัติราชการปกติ
การเดินทางข้ามเขตจังหวัดนอกที่ตั้งสำนักงานปฏิบัติราชการปกติ


15. การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะตามตำแหน่งในข้อใดสามารถเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง
ประเภทบริหาร ระดับสูง
ประเภทบริหาร ระดับต้น
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประเททั่วไป ระดับอาวุโส


16. ข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น หรือตำแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในข้อใด
เดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก ไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
เดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏฺบัติราชการในเขตจังหวัดเดียวกัน วันละไม่เกินสองเที่ยว
เดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏฺบัติราชการในเขตจังหวัดเดียวกัน วันละไม่เกินสาม เที่ยว
การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร


17. การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ชั้นธุรกิจ ข้าราชการในข้อใดไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้
รองประธานศาลฎีกา
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประเภทบริหาร ระดับต้น
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ


18. การเดินทางโดยเครื่องบิน ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ำสุด สำหรับตำแหน่งเทียบเท่าตามข้อใดสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้
ระดับ 1-3
ระดับ 2-5
ระดับ 6-8
ระดับ 6 ลงมา


19. การเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสำหรับผู้ติดตาม ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น หรือตำแหน่งระดับ 7 ขึ้นไป สามารถเบิกได้ตามข้อใด
หนึ่งคน
สองคน
ไม่เกินสองคน
ไม่เกินสามคน


20. คู่สมรสหรือบุตร หากประสงค์จะติดตามข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ ให้มีสิทธิเบิกค่าเดินทางได้โดยสารตามข้อใด
ชั้นประหยัด
ชั้นธุรกิจ
ชั้นต่ำสุด
ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ำสุด