โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 121 ปีการศึกษาเฉลี่ยคนไทย ปี 52 กฎ ก.พ.ละเมิดทางเพศ 53 และภาระงานขั้นต่ำครูสายงานสอน ใหม่

1. บุคคลมีสิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับ 2 พ.ศ.2545 มาตราใดตามลำดับ
10 , 49
49 , 10
11 , 50
50 , 11


2. เป้าหมายปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 คือข้อใด
8.5 ปี
9.0 ปี
9.5 ปี
10 ปี


3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 - 2559 กำหนดการพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลตามข้อใด
แรกเกิด - ม.ปลาย
อนุบาล - ม.ปลาย
แรกเกิด - ตลอดชีวิต
อนุบาล - ม.ปลายและปวช.


4. เป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนการศึกษาแห่งชาติ คืออายุตามข้อใด
0 - 3 ปี
0 - 4 ปี
0 - 5 ปี
0 - 6 ปี


5. จำนวนประชากรไทย พ.ศ.2548 - 2552 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.2552 ประเทศไทยมีประชากรเท่ากับข้อใด
65.2 ล้านคน
65.7 ล้านคน
66.5 ล้านคน
66.6 ล้านคน


6. เป้าหมายการศึกษากลุ่มอายุตามข้อใดที่กระทรวงศึกษาธิการเน้นส่งเสริมเพื่อยกระดับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถต่อยอดวุฒิการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเพิ่มพูนความก้าวหน้า
กลุ่ม 15 - 39 ปี
กลุ่ม 40 - 59 ปี
กลุ่ม 15 - 59 ปี
กลุ่ม 15 ปีขึ้นไป


7. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยวัยแรงงาน กลุ่มอายุ 15 - 59 ปี มีค่าเท่ากับข้อใด
8.3 ปี
8.5 ปี
8.7 ปี
8.9 ปี


8. ข้อใดเรียงลำดับกลุ่มอาชีพของประชากรวัยแรงงานส่วนใหญ่ 5 ลำดับแรกได้ถูกต้อง
อาชีพการศึกษา , สุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ , การป้องกันประเทศ , การไฟฟ้า ก๊าซ และประปา , ตัวแทนกลางทางเงิน อสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและกิจกรรมทางธุรกิจ
อาชีพการศึกษา , การป้องกันประเทศ , สุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ , ตัวแทนกลางทางเงิน อสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและกิจกรรมทางธุรกิจ , การไฟฟ้า ก๊าซ และประปา
อาชีพการศึกษา , สุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ , การไฟฟ้า ก๊าซ และประปา , ตัวแทนกลางทางเงิน อสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและกิจกรรมทางธุรกิจ , การป้องกันประเทศ
อาชีพการศึกษา , การไฟฟ้า ก๊าซ และประปา , สุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ , ตัวแทนกลางทางเงิน อสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและกิจกรรมทางธุรกิจ , การป้องกันประเทศ


9. ข้อใด ไม่เป็นการกระทำผิด ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.2553
ผอ.การโอบกอด ครูผู้ช่วยสาว โดยครูเต็มใจ
ผอ.ว่าครูขาเป ยังมีปากมีเสียงอีกน่ะเธอ
ผอ.ใช้สายตามลวนลามครูสาวบรรจุใหม่
ผอ.เดินผ่านห้องครูผู้หญิงที่ย้ายมาใหม่หลาย ๆ ครั้งจนน่ารำคาญ


10. ข้อใด คือ จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน ของครูระดับปฐมวัย ที่ใช้ในการขอมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
6 ชั่วโมง/สัปดาห์
ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์
18 ชั่วโมง/สัปดาห์
ไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์


11. ข้อใด คือ จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูสายผู้สอน ระดับประถมศึกษา
ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์
ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์
ไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์
ไม่ต่ำกว่า 32 ชั่วโมง/สัปดาห์


12. ข้อใด คือ จำนวนชั่วโมงภารงานสอนขั้นต่ำตามภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์
ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์
ไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์
ไม่ต่ำกว่า 32 ชั่วโมง/สัปดาห์


13. ข้อใด ไม่ใช่ งานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจองสถานศึกษา ที่ครูผู้สอนจะนำมาประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้
ปฏิบัติงานอนามัย
ช่วยปฏฺบัติงานการเงินและพัสดุ
หัวหน้าสายชั้น
การนิเทศการสอนในชั้นเรียน


14. IIP คืออะไร
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
แผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะกลุ่ม
แผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม