โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 122 333 777 ppp 3 N 6 เดือน 6 คุณภาพ ประเมินรอบ 3 สมศ.

1. Triple Three Model เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
สถานศึกษา
การมีส่วนร่วม
เทคโนโลยีสารสนเทศ


2. จาก 333 , ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ 3 ตัวแรก
ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับกลุ่มจังหวัด
ระดับชาติ


3. ppp คืออะไรตามนโยบายรัฐมนตรี ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
บริษัท
หุ้นส่วน
ส่วนร่วม
ความร่วมมือ


4. ครูมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาใด ไม่ขาดแคลน
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ภาษาไทย


5. ยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กปฐมวัย มีระยะเวลาตามข้อใด
พ.ศ.2553 - 2562
พ.ศ.2552 - 2561
พ.ศ.2551 - 2560
พ.ศ.2550 - 2559


6. Road map กระทรวงศึกษาธิการมีกี่แผนงานหลัก
2
3
4
5


7. ข้อใด ไม่ใช่ Road map ของกระทรวงศคกษาธิการ
คน
ครู
สถานศึกษา
การมีส่วนร่วม


8. ยุทธศาสตร์ในข้อใด เกี่ยวข้องกับ Road map การพัฒนาสถานศึกษายุคใหม่
222
333
777
ppp


9. การปฏิรูปการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มีการพัฒนายึดหลัก 3N ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
Ned Net
NEIS
NLC
NTF


10. ปี 2554 เป็นปีแห่งการเน้นการจัดการเรื่องคุณภาพการศึกษาทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
การใช้หลักสูตร
การจัดกระบวนการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
ผลลัพธ์


11. เกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบ 3 (พ.ศ.2554-2558) มีกี่ตัวบ่งชี้
9
10
11
12


12. ข้อใด ไม่ใช่ ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ.รอบ 3
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้การบริหารจัดการ